Kursa kods Soci6012

Kredītpunkti 2

Postmodernisma teorijas

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareSocioloģijas teorija un vēsture

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dina Bite

Dr. sc. soc.

Priekšzināšanas

Soci5017, Socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir padziļināt maģistrantu izpratni par mūsdienu sabiedrības parādībām un procesiem, izmantojot aktuālas sociālo teoriju atziņas. Iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences ļaus analizēt un risināt mūsdienu sabiedrības un organizāciju problēmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - pārzina svarīgākos postmodernisma teoriju jēdzienus un idejas, sabiedrībai aktuālās tēmas un problemātiku.
• Prasmes - prot izmantot postmodernisma atziņas dažādu problēmu analīzē.
• Kompetence - spēj izvēlēties atbilstošas teorētiskas koncepcijas, lai risinātu sabiedrībai svarīgus jautājumus un ieviestu inovatīvu redzējumu organizāciju darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadlekcija. Modernisma un postmodernisma definīcijas un interpretācijas.
2 Z.Baumana postmodernisma raksturojums. 'Vieglā modernitāte'
3 M.Fuko ideju raksturojums.
4 Diskursu analīze.
5 Ž.Bodrijāra radikālais postmodernisms.
6 Ž.F.Liotāra idejas par zinātni un zināšanām postmodernā sabiedrībā.
7 Franču strukturālisms. F.Sosīra un K.L.Strosa ideju raksturojums.
8 Poststrukturālisms. Ž.Derridas 'dekonstrukcijas' teorija.
9 Dž.Ritcera makdonaldizācijas teorija. Racionalitāte postmodernā sabiedrībā.
10 Dž.Ritcera globalizācijas teorija.
11 Patēriņa kā būtiska mūsdienu sabiedrības elementa teorētiska analīze.
12 Feministiskās teorijas postmodernismā.
13 Riska un nenoteiktības sociālās teorijas.
14 Postmodernisma izpausmes organizācijās.
15 Postmodernisms Latvijā.
16 Postmodernisma kritika, nākotnes perspektīvas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Tiek ņemts vērā nodarbību apmeklējums, darbs semināru nodarbībās un patstāvīgais darbs par docētāja uzdotu tēmu.

Pamatliteratūra

1. Seidman S. The Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 313 p.
2. Hatch M.J., Cunliffe A.L. Organization Theory: modern, symbolic and postmodern perspectives. 3d ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. 351 p.
3. Featherstone M. Consumer Culture and Postmodernism. 2nd ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2007. 203 p.
4. Ritzer G. Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics. New York: McGraw-Hill, 2002. 312 p.

Papildliteratūra

1. Waters M. Modernity: Critical Concepts. Volume IV. After Modernity. London: Routledge, 2001. 491 p.
2. Nicholson L.J. Feminism/Postmodernism. New York: Routledge, 2013. 347 p.
3. Allan K. Contemporary social and sociological theory : visualizing social worlds. Thousand Oaks, Calif. : Pine Forge Press, 2006. 455 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. European Journal of Social Theory [Tiešsaiste] [Skatīts 31.01.2014.] Pieejams:http://est.sagepub.com/, SAGE Publications Ltd, London
2. Current Sociology [Tiešsaiste] [Skatīts 01.03.2013.] Pieejams:http://csi.sagepub.com/, SAGE Publications Ltd, London
3. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews [Tiešsaiste] [Skatīts 31.01.2014.] Pieejams:http://csx.sagepub.com/, SAGE Publications Ltd, London

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF maģistra studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" pilna un nepilna laika studijās.