Kurs-Code Soci6011

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)12

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge12

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)56

Bestätigt am (Datum)29.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Līga Paula

author

Maiga Krūzmētra

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Tisenkopfs T. (zin.red.) Socioloģija Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 535 lpp.
2. Tabuns A. (red.) Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. Rīga: Jumava, 1998. 277 lpp.
3. European Commission. Emerging trends in Socio-economic Sciences and Humanities in Europe. The METRIS report. Brussels: European Commission, 2009. 143 p. Pieejams: http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/metris-report_en.pdf
4. Vilks A. Filozofiskā socioloģija Latvijā. Antoloģija studentiem. Rīga: Drukātava, 2008. 167 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Kūle M., Muižniece L., Vēgners U. Teodors Celms: fenomenoloģiskie meklējumi. Rīga: FSI, 2009. 328 313 lpp.
2. Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009. 639 lpp.
3. Tisenkopfs T., Bela B., Kunda I. (zin.red.) Augstskolas reģionos: zināšanu un prakses mijiedarbe. Rīga: Zinātne, 2011. 495 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Humanities and Social Sciences: Latvia. Rīga: University of Latvia, Institute of economics, Latvian Academy of Sciences. ISSN 1022-4483
2. Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-2157
3. Sociālo zinātņu vēstnesis. Daugavpils: Daugavpils Universitāte. ISSN 1691-1881