Код курса Soci6011

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента56

Дата утвеждения курса29.11.2011

Разработчики курса

author

Līga Paula

author

Maiga Krūzmētra

Учебная литературa

1. Tisenkopfs T. (zin.red.) Socioloģija Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 535 lpp.
2. Tabuns A. (red.) Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. Rīga: Jumava, 1998. 277 lpp.
3. European Commission. Emerging trends in Socio-economic Sciences and Humanities in Europe. The METRIS report. Brussels: European Commission, 2009. 143 p. Pieejams: http://ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/metris-report_en.pdf
4. Vilks A. Filozofiskā socioloģija Latvijā. Antoloģija studentiem. Rīga: Drukātava, 2008. 167 lpp.

Дополнительная литература

1. Kūle M., Muižniece L., Vēgners U. Teodors Celms: fenomenoloģiskie meklējumi. Rīga: FSI, 2009. 328 313 lpp.
2. Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2009. 639 lpp.
3. Tisenkopfs T., Bela B., Kunda I. (zin.red.) Augstskolas reģionos: zināšanu un prakses mijiedarbe. Rīga: Zinātne, 2011. 495 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Humanities and Social Sciences: Latvia. Rīga: University of Latvia, Institute of economics, Latvian Academy of Sciences. ISSN 1022-4483
2. Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-2157
3. Sociālo zinātņu vēstnesis. Daugavpils: Daugavpils Universitāte. ISSN 1691-1881