Код курса Soci6003

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций12

Kоличество часов семинаров и практических занятий12

Количество часов самостоятельной работы студента56

Дата утвеждения курса16.03.2011

Разработчик курса

author

Līga Paula

Предварительные знания

PolZ5010,

Soci5014,

Soci5042,

Soci6014,

Учебная литературa

1. Deneulin S., Shahani L. (eds.) (2009) An Introduction to the Human Development and Capability Approach: Freedom and Agency. Ottawa: Human Development and Capability Association. Pieejams: https://www.idrc.ca/en/book/introduction-human-development-and-capability-approach-freedom-and-agency
2. Latvija. Pārskats par tautas attīstību (kopš 1995. gada) https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/citi-projekti-un-petijumi/tautas-attistibas-parskata-projekts/
3. UNDP. Human Development Report (kopš 1990. gada) Pieejams:
http://hdr.undp.org/en/global-reports
4. Sabina Alkire. Human Development: Definitions, Critiques, and Related Concepts. Pieejams: http://www.ophi.org.uk/human-development-definitions-critiques-and-related-concepts/
5. Readings in Human Development. Concepts, Measures and Policies for a Development Paradigm. S. Fukuda-Parr, A.K. Shiva Kumar (eds.). New Delhi [etc]: Oxford University Press, 2003.
6. Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. I. Ziemele (red.). Rīga: Izglītības soļi, 2000. 346 lpp.
7. Human development: a textbook: (an abridged transl. from the Russian). Ed. by V. Kolesov, T. McKinley; United Nations Development Programme; Moskow State University School of Economics. Moscow: Human Rights Publishers, 2000. 383 p.
8. Tautas attīstība: mācību līdzeklis. Autori: G. Anča ...u.c. Rīga: Jumava, 2002. 267 lpp.
9. Vide un ekonomika. Dz. Atstāja, Dž. Dimante, I. Brīvers u.c. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 256 lpp.
10. Hanovs D. (2008) Šeit, visur un tagad. Globalizācija Latvijā: konteksti, diskursi, dalībnieki. Rīga: Drukātava, 2008. 334 lpp.
11. Vide un ilgtspējīga attīstība. M. Kļaviņš, J. Zaļoksnis (red.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 334 lpp.
12. Cilvēkdrošība Latvijā un pasaulē: no idejas līdz praksei. Ž.Ozoliņa (red.) Rīga: Zinātne, 2012. 463 lpp.

Дополнительная литература

1. Zobena A., Ijabs I. (zin.red.) (2015) Jaunas pieejas sociālās attīstības mērīšanā: cilvēki, teritorijas, pašvaldības. Rīga: Latvijas Universitāte, 390 lpp.
http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/Soc_attistibas_merishana.epub
2. Dzimtes studiju centrs (2008). Gender Matters in the Baltics. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 421 p.
3. Elliott A. J. An Introduction to Sustainable Development. Third edition. London and New York: Routledge, 2006.
4. Stiglitz, J. (1999) Participation and Development: Perspectives from the Comprehensive Paradigm. World Bank.

Периодика и другие источники информации

1. Journal of Human Development and Capabilities. - London: Routledge. ISSN 1945-2837
2. World Development. - Qubec, Monreal: World development Editorial Office. ISNN 0305-750X