Kursa kods Soci5042

Kredītpunkti 4

Sociālā labklājība

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareSociālā politika un sociālā darba organizācija

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits112

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Signe Dobelniece

Dr. phil.

Priekšzināšanas

Soci5017, Socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Kurss iepazīstina ar sociālās labklājības jēdzienu, labklājības valsti un tās modeļiem, veido padziļinātu izpratni par labklājības un sociālās politikas saistību, sociālās politikas sfērām un sociālās politikas salīdzinošo analīzi, kā arī par sociālo darbu kā vienu no labklājības nodrošināšanas instrumentiem Kursā tiek apskatīti sociālā darba uzdevumi un funkcijas, loma sabiedrībā, kā arī pašvaldības loma sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – parāda padziļinātas zināšanas par sociālo labklājību, sociālās politikas sfērām un pielietotajām metodēm, sociālā darba kā profesijas lomu sociālās labklājības sekmēšanā un nodrošināšanā (prezentācija, semināri, grupu darbs un diskusijas).
Prasmes – spēj apgūtās teorētiskās zināšanas izmantot sociālās politikas sfēru analīzē un izvērtēšanā sociālās labklājības kontekstā. Spēj argumentēti diskutēt par sociālās labklājības un sociālās politikas aktuālajām problēmām, tās identificēt un piedāvāt iespējamos risinājumus (semināri, grupu darbs un diskusijas).
Kompetence – spēj patstāvīgi izvērtēt sociālās politikas programmas un aktivitātes salīdzinošā perspektīvā, kā arī analizēt sociālos procesus atbilstoši zinātniskās analīzes nosacījumiem (referāts).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Sociālā labklājība - 2h
2 Labklājības valsts – 3h
3 Sociālā politika. – 5h
4 Sociālās politikas salīdzinošā analīze - 4h
5 Sociālās drošības jēdziens. Sociālās drošības sistēma Latvijā – 2h
6 Sociālās apdrošināšanas sistēmas ES un Latvijā - 4h
7 Sociālais darbs kā profesija – 6h
8 Sociālā darba vieta sabiedrībā -2h
9 Pamatresursi, to lokalizācija un klasifikācija. Problēmas resursu izmantošanā -3h
10 Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sistēma -5h
11 Sociālās iekļaušanas politika -2h
12 Nodarbinātības politika -2h
13 Veselības aprūpes politika -2h
14 Mājokļa politika – 2h
15 Ģimenes politika – 2h
16 Demogrāfisko faktoru ietekme uz sociālo labklājību – 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids:rakstisks eksāmens. Kredītpunkti tiek ieskaitīti, ja ir izpildīti visi semināru uzdevumi (darbs grupās, diskusijas u.c.), sagatavots referāts un prezentācijas par noteiktu tematu (iegūts sekmīgs novērtējums).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras apguve un gatavošanās semināriem. Referāta izstrāde par izvēlēto tēmu (3000 – 3500 vārdu, neskaitot pielikumus) Prezentācijas 1) par izvēlēto sociālo politiku un 2)sociālā darba sfēru .

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgu atzīmi par eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 40% jautājumu atbildēti pareizi.
Referāts un prezentācijas tiek vērtēti ar sekmīgu atzīmi, ja ir minimāla atbilstība izvirzītajām prasībām.
Gala vērtējumu veido eksāmena (50%), prezentāciju un referāta vidējās atzīmes (50%).

Pamatliteratūra

Esping-Andersen, G. (ed.). Why we need a new welfare state. Oxford: Oxford University Press, 2002. 244 p Pestieau, Pierre. The welfare state in the European Union: economic and social perspectives. Oxford: Oxford University Press, 2006. 169 p. Social Policy in the EU: state of play 2017. [Tiešsaiste]. Pieejams: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Lietotajs/ My%20Documents/Downloads/17+Social+ policy+in+EU+2017+OSE+Web+version.pdf [Skatīts 11.01.2019.] Webb, Stephen A. Social work in a risk society: social and political perspectives. New York : Palgrave Macmillan, 2006. 278 p. Coulshed, Veronica. Management in social work . New York : Palgrave Macmillan, 2006. 322 p.

Papildliteratūra

1. Apmaldījušies brīvībā: anomija mūsdienu Latvijā. Zin. red. A, Zobena. LU Akadēmiskais apgāds, 2019. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://www.sustinno.lv/userfiles/sustinno-gramata-D.pdf 2. Clasen J. Comparative Social Policy and the European Union. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://www.institute-of governance.org/__data/assets/pdf_file/0011/9020/SPtext2007.pdf [Skatīts 11.01.2019.] 3. Diversity and Commonality in European Social Policies: The Forging of a European Social Model. Warsaw, 2009. [Tiešsaiste]. Pieejams: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/06223.pdf [Skatīts 11.01.2019.]. 4. Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas. Zin. red. B. Bela. LU Akadēmiskais apgāds, 2018.[Tiešsaiste]. Pieejams: http://www.sustinno.lv/userfiles/sustinno-gramata-C.pdf [Skatīts 11.01.2019.]

Periodika un citi informācijas avoti

Ikgadējie izdevumi Pārskats par tautas attīstību Latvijā.. LU SPPI.

Piezīmes

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas maģistra programmas A daļa.