Kursa kods Soci5040

Kredītpunkti 2

Socioloģiskās informācijas apstrāde

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums20.12.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Lana Janmere

Mg. sc. soc.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas zināšanas par socioloģisko pētījumu rezultātu apstrādi, kas ļauj veikt to korektu analīzi un interpretāciju . Studenti izprot sociālo pētījumu analīzes specifiku, apgūst datu apstrādes iemaņas un izmanto tās, lai atklātu datu sakarības un veidotu tipoloģijas, tādējādi pārbaudot esošās un attīstot jaunas zināšanas socioloģijas teorijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par socioloģisko datu apstrādes un analīzes metodēm; rezultātu interpretāciju un korektu pielietojumu zinātnē.
Prasmes - apstrādāt, analizēt un interpretēt socioloģiskajos pētījumos iegūtus kvantitatīvus datus.
Kompetence izmantot rezultātus sociālo teoriju pārbaudei un jaunu zināšanai attīstīšanai socioloģijā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Socioloģisko pētījumu datu ieguves metodes un to rezultātu apstrādes īpatnības.
2 Pētījuma empīriskās bāzes izveide. Datu matrica.
3 Pazīmju definēšana. Pazīmju mērīšanas skalu raksturojums .
4 Datu matricas pārveides iespējas.
5 Primāro datu rezultātu atainošana.
6 Primāro rezultātu analīze, tajā izmantojamie statistiskie rādītāji.
7 Primāro rezultātu interpretācija. Jaunu pieņēmumu par datu sakarībām izveide.
8 Hipotēžu definēšana, to pārbaude.
9 Datu sakarību mērīšanas metodes.
10 Datu sakarību analīze. Statistiskās nozīmības noteikšana.
11 Datu tipoloģiju un klasifikāciju veidošana.
12 Datu tipoloģiju un klasifikāciju izmantošana rezultātu analīzē.
13 Pētījumā iegūto rezultātu analīze un interpretācija.
14 Rezultātu salīdzināšana ar citos pētījumos atklātajām sakarībām.
15 Jaunu teorētisko koncepciju izvirzīšana.
16 Rezultātu prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Aktīvs darbs semināros, izstrādāts patstāvīgais darbs. Ieskaite kursa noslēgumā.

Pamatliteratūra

1. Babbie E., Halley F., Zaino J. Adventures in Social Research. Data Analysis Using SPSS 14.0 and 15.0 for Windows. Thousand Oaks ; London ; New Delhi ... Pine Forge Press, 2007. 433 p.
2. Бююлъ А., Цефелъ П. SPSS: искусство обработки информации. Москва, Санкт-Петербург: DiaSoft, 2005. 602 c.
3. Kриштановский А. О. Анализ социологических данных с помощъю пакета SPSS. Москва: ГУ ВШЭ, 2006. 280 c.
4. Sirkin R. M. Statistics for the Social Sciences. London ... [etc.] : Sage Publications, 2005. 632 p.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. Rīga: Datorzinību centrs, 1999. 168 lpp.
2. Paura L., Arhipova I. Neparametriskas metodes. SPSS datorprogramma. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp.
3. The SAGE handbook of social research methods /edited by Alasuutari, P., Bickman, L., Brannen, J. Los Angeles ... [etc.] : SAGE Publications, 2008. 631 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Social Research Methodology. Journal of the Social Research Association. 2010.-ISSN: 1464-5300
2. Social Science Computer Review. SAGE Publications. 2011.-ISSN: 0894-4393
3. Social Science Research. Elsevier. 2011.- ISSN: 0049-089X

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas maģistrantūras studiju programmas pilna un nepilna laika studentiem.