Kursa kods Soci5014

Kredītpunkti 2

Attīstības programmas

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareOrganizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Priekšzināšanas

PolZ5009, Sabiedrības pārvalde

Soci5043, Socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Maģistranti studiju kursā apgūst sistēmpieejas nozīmi attīstības programmu izstrādē un ilgtspējīgā plānošanā, teorētiski un praktiski apgūst dažādu attīstības programmu veidus uz izstrādes specifiku: teritoriju attīstības programmas, organizāciju attīstības programmas un ar sabiedrības sociālo un ekonomisko sfēru saistīto attīstības plānošanu un attīstības programmu realizēšanas uzraudzības nosacījumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par attīstības programmu būtību un izstrādes nosacījumiem (lekcijās, diskusijās un patstāvīgajos darbos, pārbaudes darbos).
Prasmes - pielietojot sistēmpieeju, izstrādāt organizāciju, teritoriju un dažādu sociālo un ekonomisko sfēru attīstības programmas (lekcijās, diskusijās un patstāvīgajos darbos).
Kompetences - spēja analītiski izvērtēt plānošanas dokumentus un pārzināt plānošanas procesu (lekcijās, diskusijās un patstāvīgajos darbos).

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas: 1. Sistēmpieeja plānošanā un stihiski vadīta attīstība. 2. Ilgtspējīga politika un ilgtspējīga darbība. 3. Attīstības programmu veidi un saturs un metodes. 4. Stratēģiju izveides teorijas. (2h) 5. Teritorija kā sarežģīta sistēma. Teritoriju attīstības programmas. 6. Organizācija kā sociāla sistēma. 7. Organizāciju attīstības programmas. 8. Tautsaimniecības nozaru attīstības programmas. 9. Dažādu sabiedriskās dzīves sfēru attīstības programmas. 10. Attīstības programmu realizēšana. 11. Programmu izstrādi koordinējoešie nosacījumi Latvijā. 12. Praktisko darbu / semināru tēmas: 1. Attīstības programmu veidi Latvijā. (2h) 2. Biežāk pielietotās metodes attīstības programmu izstrādē. (2h) 3. Plānošanas skolu praktiskais pielietojums(2h) 4. Teritorija kā sistēma (1h) 5. Teritoriju attīstības programmu analīze un prezentācijas (4h) 6. 1.Pārbaudes darbs 7. Organizāciju attīstības programmu analīze un prezentācijas (4h) 8. Dažādu tautsaimniecības nozaru un sabiedriskās dzīves sfēru attīstības programmu analīze un prezentācijas. (4h) 9. 2.Pārbaudes darbs. (1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.
Pārbaudes darbi tiem paredzētajā laikā – 4 punkti
Patstāvīgie darbi par teritoriju, organizāciju un tautsaimniecības nozaru attīstības programmu analīzi semestrī un prezentēšana norādītajā laikā – 6 punkti.
Eksāmens – 10 punkti.
2 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi par teritoriju, organizāciju un tautsaimniecības nozaru attīstības programmu analīzi jāprezentē nodarbībās plānotajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Maģistrants sekmīgu atzīmi pārbaudes darbā var saņemt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēts pareizi.
Patstāvīgos darbu novērtē pēc uzdevumu izpildes atbilstības kvalitātes prasībām.

Pamatliteratūra

1. Attīstības plānošanas sistēmas likums. [tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=175748 2. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: BAT, 2005. 295 lpp 3. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Latvijas Republikas Saeima. Rīga: 2010. 100 lpp 2. Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. Rīga: Latvijasizglītībasfonds, 2000. 254 lpp.

Papildliteratūra

1. EšenvaldeI. Pārmaiņuvadība. Rīga: Jāņa Rozes Apgāds, 2007. 264 lpp. 2. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 496 lpp. 1. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: SIA" Burtene", 2012. 305 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Republikas tiesību akti. Likumi.lv [tiešsaiste]. Piejams: https://likumi.lv/ Plānošanas reģionu sadarbības komisijas [tiešsaiste] Piejams: http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/reg_att/pl_reg/?doc=13639

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts maģistra studiju programmā Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija