Code du cours Soci4008

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe120

Nombre de conferences24

Nombre de travaux pratiques et des séminaires24

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant72

Date de l'approbation du cours01.02.2017

Auteurs du cours

author

Ginta Kronberga

author

Jānis Pāvulēns

Connaissances de base

Psih2037,

Manuels

1. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja Kr. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp. 2. Paula L., Korpa V. Socioloģija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU SZF Socioloģijas katedra, 2010. 143 lpp. 3.The Oxford handbook of sociology and organization studies: classical foundations. Ed. by P. S. Adler. Oxford: Oxford University Press, 2009. 679 p. Oxford handbooks. 4. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība, 2008. 352 lpp.

Ouvrages supplémentaires

1. Giddens E. Politics, sociology and social theory: encounters with classical and contemporary social thought. Cambridge: Polity Press, 1995. 304 p. 2. Bruce S., Yearley S. The Sage Dictionary of sociology. London: Sage Publications, 2006. 328 p. 3. Contemporary sociological theory. Ed. by Craig Calhoun. 2nd ed. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2007. 489 p. Sociological theory reader; vol. 2.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Educational portal "Research Methodology" [tiešsaiste] [skatīts 03.03.2017.]. Pieejams: http://research-methodology.net/
2. Pārresoru koordinācijas centra pētījumu un publikāciju datu bāze. [tiešsaiste] [skatīts 03.03.2017.]. Pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/
3. Latvija. Pārskats par tautas attīstību. Atbildīgums. 2008/2009. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2009. 226 lpp.