Kurs-Code Soci4008

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)120

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)72

Bestätigt am (Datum)01.02.2017

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ginta Kronberga

author

Jānis Pāvulēns

Vorkenntnisse

Psih2037,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja Kr. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp. 2. Paula L., Korpa V. Socioloģija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU SZF Socioloģijas katedra, 2010. 143 lpp. 3.The Oxford handbook of sociology and organization studies: classical foundations. Ed. by P. S. Adler. Oxford: Oxford University Press, 2009. 679 p. Oxford handbooks. 4. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība, 2008. 352 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Giddens E. Politics, sociology and social theory: encounters with classical and contemporary social thought. Cambridge: Polity Press, 1995. 304 p. 2. Bruce S., Yearley S. The Sage Dictionary of sociology. London: Sage Publications, 2006. 328 p. 3. Contemporary sociological theory. Ed. by Craig Calhoun. 2nd ed. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2007. 489 p. Sociological theory reader; vol. 2.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Educational portal "Research Methodology" [tiešsaiste] [skatīts 03.03.2017.]. Pieejams: http://research-methodology.net/
2. Pārresoru koordinācijas centra pētījumu un publikāciju datu bāze. [tiešsaiste] [skatīts 03.03.2017.]. Pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/
3. Latvija. Pārskats par tautas attīstību. Atbildīgums. 2008/2009. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2009. 226 lpp.