Kursa kods Soci4008

Kredītpunkti 3

Datu ieguve un apstrāde

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums01.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Ginta Kronberga

Dr. sc. soc.

author vieslekt.

Jānis Pāvulēns

Mg. ed.

Priekšzināšanas

Psih2037, Sociālā psiholoģija

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst zinātniskās izpētes pamatprincipus, veido zināšanas par pētījumu ētiku un datu ieguves un apstrādes principiem un pilnveido datu vākšanas, apstrādes un interpretācijas prasmes, pamatojoties uz izpratni par sabiedrības struktūru un tās attīstības likumsakarībām, sabiedrības un tajā notiekošo procesu analīzes pamatprincipiem, un attīsta profesionālo kultūru, un attīsta spēju orientēties problēmsituācijās un pieņemt argumentētus lēmumus, ņemot vērā sociāli ekonomiskos procesus un starpdisciplināru zināšanu nepieciešamību dažādu jomu kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: izprot sabiedrības struktūru, funkcionēšanas un attīstības likumsakarības, spēj noteikt un izvērtēt iespējamās pētījuma problēmas, izprot tirgvedības pētījumu veidu atšķirības un tiem atbilstošās datu vākšanas un apstrādes metodes.
• Prasmes: prot strādāt ar dažādiem informācijas avotiem, diskutēt par sabiedrības attīstības tendencēm, kritiski izvērtēt sociāli ekonomiskos procesus apgūstamās specialitātes kontekstā, izmantot zināšanas par sociālajiem procesiem, lai iesaistītos sabiedrības sociālajās norisēs, prot formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot pētījuma problēmu un pamatjautājumus, prot izvēlēties pētījuma dizainu un atbilstošas datu vākšanas un apstrādes metodes, prot izskaidrot datu apstrādes rezultātus un formulēt secinājumus.
• Kompetence: spēj orientēties problēmsituācijās un pieņemt lēmumus, izmantojot zināšanas par sociālajiem procesiem, spēj veikt, noformēt un publiskot pētījumu bakalaura darbā, spēj kritiski izvērtēt un izmantot citu pētījumu rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Sabiedrības attīstība un sociālās izmaiņas. Ilgtspējīga attīstība.
2 Socializācija. Sociālā uzvedība, deviance un sociālā kontrole
3 Sociālā mijiedarbība, sociālie statusi un sociālās lomas sabiedrībā.
4 Sociālās grupas un organizācijas. Sociālie institūti, to veidi un nozīme sociālajā sistēmā.
5 Sociālā stratifikācijas un mobilitātes procesi sabiedrībā.
6 Kultūra un identitāte socioloģijas skatījumā.
7 Sociālekonomisko procesu pētījumi produktu dizainera darbā. Pētījumu pieejas, veidi un virzieni.
8 Pētījumu posmi: problēmu noteikšana, pētījumu plānošana, datu ieguve un apstrāde, ziņojums par rezultātiem.
9 Pētījuma pamatjautājumi dažādu virzienu tirgvedības pētījumos. Pētījuma problēmas pārveidošana pētījuma iecerē.
10 Pētījuma jautājumu un hipotēžu izvēles un formulēšanas nosacījumi. Pētījuma pamatjautājumu formulēšana.
11 Datu ieguves veidi. Kvalitatīvie un kvantitatīvie dati. Primārie un sekundārie dati. Mērījumu skalas.
12 Pētījuma izlases (paraugkopas, iztvēruma kopas) veidošana.
13 Datu apkopošana, derīguma pārbaude, apstrāde (aprakstošā statistika) un atspoguļošana tabulās un diagrammās.
14 Datu apstrāde (secinošā statistika). Statistiskās hipotēzes, hipotēžu pārbaude.
15 Datorprogrammu Microsoft Excel, SPSS, R un tiešsaistes datorprogrammu izmantošana datu apstrādē.
16 Datu interpretēšana. sagatavošana un prezentācija. Pētījuma rezultātu iekļaušana bakalaura darbā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

kumulējošs vērtējums bez papildus zināšanu pārbaudes studiju kursa noslēgumā, apkopojot semestra studiju rezultātus, ko veido studējošā uzstāšanās semināros, patstāvīgo praktisko darbu izpildes un aizstāvēšanas vērtējumu summa. Lekciju un semināru kavējumi nedrīkst pārsniegt 25%.

Pamatliteratūra

1. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādītāja Kr. Mārtinsone. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp. 2. Paula L., Korpa V. Socioloģija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU SZF Socioloģijas katedra, 2010. 143 lpp. 3.The Oxford handbook of sociology and organization studies: classical foundations. Ed. by P. S. Adler. Oxford: Oxford University Press, 2009. 679 p. Oxford handbooks. 4. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība, 2008. 352 lpp.

Papildliteratūra

1. Giddens E. Politics, sociology and social theory: encounters with classical and contemporary social thought. Cambridge: Polity Press, 1995. 304 p. 2. Bruce S., Yearley S. The Sage Dictionary of sociology. London: Sage Publications, 2006. 328 p. 3. Contemporary sociological theory. Ed. by Craig Calhoun. 2nd ed. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2007. 489 p. Sociological theory reader; vol. 2.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Educational portal "Research Methodology" [tiešsaiste] [skatīts 03.03.2017.]. Pieejams: http://research-methodology.net/
2. Pārresoru koordinācijas centra pētījumu un publikāciju datu bāze. [tiešsaiste] [skatīts 03.03.2017.]. Pieejams: http://petijumi.mk.gov.lv/
3. Latvija. Pārskats par tautas attīstību. Atbildīgums. 2008/2009. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2009. 226 lpp.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Dizains un amatniecība”.