Kursa kods Soci4005

Kredītpunkti 12

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Kopējais stundu skaits kursā480

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits480

Kursa apstiprinājuma datums08.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Kursa anotācija

Bakalaura darbs ir studenta veikts pētījums, kas apliecina teorētisko un praktisko zināšanu, metodisko un organizatorisko iemaņu apguvi zinātnes nozarē vai apakšnozarē studiju programmas noteiktā apjomā, kā arī spēju veikt pētījumu ar novitātes vai praktiskā lietojuma elementiem, patstāvīgi izdarīt secinājumus. Izstrādājot bakalaura darbu, tiek sistematizētas, nostiprinātas un paplašinātas studenta teorētiskās zināšanas un prasme tās pielietot konkrētas tēmas risināšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par bakalaura darba noformēšanas nosacījumiem, darba struktūru un nepieciešamajiem programmatiskās daļas elementiem, par pētījumu veikšanas un informācijas iegūšanas metodēm, datu apstrādi un interpretāciju; par secinājumu un priekšlikumu izstrādi; Prasmes formulēt bakalaura darba programmatiskās daļas elementus; apzināt un apkopot pētījuma teorētisko pamatu; veikt pētījumu, pierādīt prasmi lietot apgūtās zināšanas; patstāvīgi un kritiski lietot zinātniskā darba metodes; identificēt pētījumā atklātās problēmas un sniegt priekšlikumus to novēršanai; Kompetence ar izpratni orientēties teorētiskajā literatūrā un informācijas klāstā, spēt atlasīt nepieciešamo literatūru atbilstoši izvēlētā darba tematam un argumentēt savu izvēli, spēt pamatot pētījuma metožu izvēli, spēt interpretēt pētījumā iegūtos rezultātus, izdarīt secinājumus un izteikt priekšlikumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Bakalaura darba tēmas izvēle un apstiprināšana. Iepazīšanās ar metodiskiem norādījumiem bakalaura darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai
2. Datu ieguve un literatūras avotu studijas
3. Datu ieguve un literatūras avotu studijas
4. Datu ieguve un literatūras avotu studijas
5. Iegūtās informācijas un datu apstrāde
6. Iegūtās informācijas un datu apstrāde
7. Bakalaura darba izstrāde
8. Bakalaura darba izstrāde
9. Bakalaura darba priekšaizstāvēšana
10. Bakalaura darba pilnveidošana
11. Bakalaura darba iesniegšana institūtā un recenzēšana
12. Bakalaura darba aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Bakalaura darbs, bakalaura darba recenzija, bakalaura darba aizstāvēšana 10 ballu skalā semestra plānojumā norādītājā datumā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Bakalaura darbs, bakalaura darba recenzija, bakalaura darba aizstāvēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Bakalaura darbu novērtē pēc izpildes kvalitātes atbilstības prasībām. Bakalaura darba izstrādāšanu, vadīšanu, iesniegšanu, priekšaizstāvēšanas un aizstāvēšanas kārtību regulē Metodiskie norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai.

Pamatliteratūra

1. Metodiskajiem norādījumiem bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti 2. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp 3. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.

Papildliteratūra

1. Alley M. The Craft of Scientific Writing. New York: Springer, 1996. 282 p. 2. Gibaldi J. MLA Handbook for Writers of Research Papers. New York: Modern Language Association of America, 2003. 361 p.

Piezīmes

Studiju noslēguma darbs profesionālā bakalaura studiju programmai Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari.