Kursa kods Soci3023

Kredītpunkti 4

Socioloģija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Ginta Kronberga

Dr. sc. soc.

Priekšzināšanas

Soci1005, Pētnieciskā darba pamati

Soci1014, Vispārējā socioloģijas teorija

Soci2023, Mūsdienu socioloģiskās teorijas

Soci3001, Organizāciju un grupu socioloģija

Kursa anotācija

Studiju projekts ir studenta patstāvīgs darbs ar mērķi integrēt teorētisko studiju kursu laikā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences empīriskā pētījumā par sabiedrībā vai organizācijās aktuālām problēmām un jautājumiem. Izstrādājot studiju projektu, students parāda prasmi konceptuāli izmantot savas teorētiskās zināšanas socioloģijā un praktiskās pētniecības iemaņas, atlasot, sistematizējot, analizējot datus, izmantojot atbilstošas socioloģisko pētījumu metodes, izdarīt secinājumus un formulēt priekšlikumus, pamatojoties uz veikto pētījumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – pārzina dažādu socioloģijas jēdzienu konceptualizāciju, kā arī orientējas organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas klasiskajās un mūsdienu teorijās; pārzina empīriskās pētniecības būtību, socioloģiskās pētījumu un datu apstrādes metodes (patstāvīgais darbs, konsultācijas ar darba zinātnisko vadītāju)
Prasmes – spēj patstāvīgi izvēlēties un izvirzīt sociālās izpētes problēmas, kā arī spēj izstrādāt tām atbilstošu socioloģiska pētījuma dizainu un diskutēt par iegūtiem pētījuma rezultātiem. Prot iegūt, apkopot, apstrādāt, analizēt un interpretēt kvalitatīvā un kvantitatīvā izpētē iegūtus datus, kā arī prezentēt pētījuma rezultātus, formulējot pamatotus, loģiskus secinājumus un priekšlikumus (patstāvīgais darbs, konsultācijas ar darba zinātnisko vadītāju, prezentācija, aizstāvēšana pie komisijas).
Kompetence – spēj radoši un patstāvīgi izstrādāt socioloģiska pētījuma teorētisko un metodoloģisko ietvaru, veikt empīrisku izpēti, kā arī kritiski analizēt un sintezēt teorētiskās atziņas un pētījumā iegūtos rezultātus.
Spēj integrēt iegūtās teorētiskās zināšanas un veikt empīrisku izpēti atbilstoši socioloģijas pētījumu metožu un profesionālās ētikas principiem(patstāvīgais darbs, konsultācijas ar darba zinātnisko vadītāju, prezentācija, aizstāvēšana pie komisijas).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju projekta tēmas izvēle un izstrādes posmu termiņu saskaņošana ar zinātnisko vadītāju
2. Studiju projekta pētījuma dizaina izstrādāšana.
3. Studiju projekta programmatiskās daļas formulēšana, struktūras izveide un saskaņošana ar zinātnisko vadītāju.
4. Studiju projektam nepieciešamās zinātniskās literatūras izpēte un sistematizācija.
5. Teorētisko nodaļu izveide, galveno jēdzienu konceptualizācija un tēmai atbilstošu iepriekš veikto pētījumu rezultātu analīze.
6. Konkrētu socioloģisku teoriju pielietojums, skaidrs un pamatots autora viedokļa izklāsts.
7. Studiju projekta metodoloģijas izstrāde.
8. Empīrisko datu ieguvei nepieciešamā pētījuma instrumentārija izstrāde un pamatojums, tā saskaņošana ar darba zinātnisko vadītāju.
9. Lauka darbs, izmantojot studiju projekta tēmai atbilstošas socioloģisko pētījumu metodes un ievērojot profesionālo ētiku.
10. Empīriskās nodaļas izstrāde, korekti izmantojot datu apstrādes metodes.
11. Loģiska un skaidra analīze, interpretējot pētījuma rezultātus, atspoguļojot to sasaisti ar teoriju.
12. Studiju projekta secinājumu un priekšlikumu izstrāde un iesniegšana zinātniskajam vadītājam novērtēšanai.
13. Zinātniskā vadītāja kritisko piezīmju, saistībā ar studiju projektu, novēršana un darba pilnveide. Studiju projekta pilnveide, balstoties uz zinātniskā vadītāja ieteikumiem.
14. Studiju projekta noformēšana atbilstoši metodiskajiem norādījumiem un iesniegšana.
15. Prezentācijas sagatavošana studiju projekta aizstāvēšanai.

16. Studiju projekta aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentiem individuāli jāizstrādā studiju projekts, kura apjoms ir 35-40 lpp. un jāsagatavo PowerPoint prezentācija 7-10 minūšu garumā pētījumu rezultātu prezentēšanai. Studiju projektam jāatbilst LLU ESAF Metodisko noteikumu prasībām. Studiju projekta aizstāvēšana notiek pie institūta izveidotas mācībspēku komisijas.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem studiju projekta izstrāde balstās uz patstāvīgu darbu semestra garumā, atbilstoši kursa plānam, kas ietver konsultācijas ar darba zinātnisko vadītāju veicot studija projekta izstrādi. Studiju projektu vērtē vadītājs, recenzents un komisija, kurā students prezentē izpētes rezultātus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studija projekta vērtējumu (vērtējums ar atzīmi) veido:
1) darba saturiskās daļas novērtējums (novērtē darba vadītājs un recenzents 10 ballu skalā, saskaņā ar LLU ESAF Metodisko noteikumu prasībām) (50% no darba kopējā vērtējuma);
2) prezentācija 7-10 min. (novērtē komisija) (30% no kopējā vērtējuma) ;

3) atbildes uz komisijas uzdotajiem jautājumiem par empīriskā pētījuma rezultātiem (novērtē komisija) (20% no kopējā vērtējuma)

Pamatliteratūra

1. Ballantine J.H., Roberts K.A. Our social world: introduction to sociology. 2nd ed. Thousand Oaks California: Pine Forge Press, 2009. 582 p.
2. Dillon M. Introduction to sociological theory: theorists, concepts, and their applicability to the twenty-first century. Second edition. Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell, 2014. 565 p.
3. Robson C., McCartan. Real World Research. 4th Edition. London: John Wiley&Sons Ltd, 2016. 533 p.
4. Wolf C., Joye D., Smith T.W., Fu Yang-Chih. The Sage Handbook of Survey Methodology. Croydon: Sage Publications Ltd, 2016. 716 p.
5. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. 2. papild. izd. Rīga: Raka. 2010. 190 lpp.

Papildliteratūra

1. The Sage Handbook of Social Research Methods. Ed. by Alasuutari P., Bickman L., Brannen J. Los Angeles: SAGE Publications, 2008. 631 p.
2. Zinātniskā rakstīšana un pētījuma rezultātu izplatīšana. K. Mārtinsone, A. Pipere zin. red. Rīga: RSU, 2018. 301 lpp.
3. Payne G., Payne J. Key concepts in Social Research. London ... [etc.]: Sage Publications, 2004. 242 p.
4. Neuman, W.L. Social research methods. Qualitative and Quantitative approaches. Boston: Allyn and Bacon, 2011. 631 p.
5. Toepoel V. Doing Surveys Online. Croydon: Sage Publications Ltd, 2016. 258 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Educational portal "Research Methodology" [Tiešsaiste]. Pieejams: http://research-methodology.net/
2. Humanities and Social Sciences. Latvia. [Tiešsaiste]. Pieejams: https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/humanities-and-social-sciences-latvia/
3. The British Journal of Sociology. London: Wiley-Blackwell. ISSN 1468-4446
4. International Journal of Social Research Methodology [Tiešsaiste]. Pieejams: http://www.tandfonline.com/loi/tsrm20

Piezīmes

Obligāts studiju kurss ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” pilna laika klātienes un pilna laika neklātienes (tālmācības/e-studijas) studijās.