Kursa kods Soci3021

Kredītpunkti 2

Kultūras socioloģija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Socioloģija un sociālais darbsKultūras un masu komunikācijas socioloģija32161620/12/2011Sociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Silva Barševska

Sociālo zinātņu maģistrs socioloģijā

Papildliteratūra

1. Burdjē P. Praktiskā jēga. Rīga: Omnia Mea, 2004. 397 lpp.
2. Materiāli par Latvijas kultūrvidi: fakti un uztvere. Rīga: Zinātne, 2000. 203 lpp.
3. Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. Rīga: Jumava, 2004. 279 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rīgas Laiks. Rīga: SIA "Rīgas laiks". ISSN 1407-1622
2. Māksla Plus: kultūras žurnāls. Rīga: Māksla Plus. ISSN 1407-1886.

Piezīmes

Izvēles studiju kurss SZF akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Kultūras socioloģijas kursa mērķis - iepazīstināt ar kultūras funkcionālajām likumsakarībām konkrētos sociālvēsturiskos apstākļos. Dot ieskatu galvenajās kultūrsocioloģijas koncepcijās un problēmās, kultūras procesu dinamikā. Tas ļaus novērtēt kultūras norises sabiedrībā, radoši tās ietekmēt un modelēt kultūras tālākas attīstības gaitu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: kurss sniedz zināšanas par kultūras funkcionālajām likumsakarībām konkrētos sociālvēsturiskos apstākļos, par kultūras procesu dinamiku un to loma sabiedrībā, par kultūras jaunrades būtību, par socioloģisko metožu izmantošanu kultūras procesu analīzē.
• Prasmes: kursā apgūtais materiāls veicina prasmes dziļāk izprast sabiedrībā notiekošos kultūras procesus, analizēt tos, izmantojot socioloģiskās metodes, spēt novērtēt kultūras ietekmi uz tautsaimniecību un tās ekonomisko ieguldījumu.
• Kompetence: kursā apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas ļauj piedalīties kultūras nozaru projektu izpildes koordinācijā un uzraudzībā, modelēt kultūras tālākas attīstības gaitu un radoši to ietekmēt, konsultēties ar dažādām interešu grupām kultūrpolitikas jautājumos.

Kursa plāns

1 Kultūras socioloģijas vieta socioloģijas sistēmā.
2 Galvenās kultūrsocioloģiskās koncepcijas.
3 Kultūras dzīve un kultūras procesi.
4 Kultūras vērtību nodošanas mehānismi.
5 Kultūras procesu sociālā regulācija.
6 Kultūra pārejas laikā no industriālās uz informatīvo sabiedrību.
7 Ikdienas un augstās kultūras mijiedarbības formas.
8 Lauku un pilsētas kultūrvide.
9 Mākslinieciskās produkcijas izplatīšana masu mēdijos
10 Simboliskā telpa un reklāma.
11 Brīvā laika kultūra.
12 Mākslas socioloģija..
13 Kultūras jaunrades būtība.
14 Brīvība un nepieciešamība radošajā procesā.
15 Mākslinieciskā paradigma.
16 Sociālais pasūtījums mākslā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

75% nodarbību apmeklējums, patstāvīgais darbs un uzstāšanās 75% semināru, 3 kontroldarbi semestra laikā, ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Bendiksens P. Ievads kultūras un mākslas menedžmentā. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008. 382 lpp.
2. Kleins A. Kultūrpolitika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2008. 256 lpp.
3. Priedītis A. Kultūru dialogs: interkulturālās komunikācijas vēsture un teorija. Rīga: Pasaules kultūru fonds, 2006. 259 lpp.
4. Социология искусства. пoд ред. Жидкова В.С. и Клявины Т.А. Санкт-Петербург, 2005.