Kursa kods Soci3020

Kredītpunkti 2

Pētījumu metodes

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Socioloģija un sociālais darbsOrganizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija323220/12/2011Sociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Valda Kronberga

socioloģijas maģistrs

author viesdoc.

Anda Grīnfelde

Ekonomikas doktors reģionālajā ekonomikā

author vieslekt.

Laima Barisa

socioloģijas maģistrs

Papildliteratūra

1. Mārtinsone K. (sast.) Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
2. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds. 2006. 319 lpp.
3. Rubanovskis A. Metodiskie ieteikumi studentu darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rīga: RaKa, 2011. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The British Journal of Sociology. London: Wiley-Blackwell. ISSN 1468-4446.
2. Humanities and Social Sciences: Latvia. Rīga: University of Latvia, Institute of economics, Latvian Academy of Sciences. ISSN 1022-4483.
3. Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-2157.

Piezīmes

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas bakalaura pilna un nepilna laika programmas obligātais studiju kurss.

Kursa anotācija

Kursa projekts ir studenta patstāvīgais darbs, kam jāatspoguļo studenta praktiskās pētniecības darba iemaņas, prasme vākt, sistematizēt, analizēt datus un izdarīt secinājumus par konkrētu un aktuālu sociālu problēmu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa noslēgumā students iegūst:
Zināšanas - pārzina empīriskās pētniecības būtību, socioloģiskās izpētes metodiku un datu apstrādes pieejas.
Prasmes - prot iegūt, apkopot, apstrādāt, analizēt un interpretēt kvantitatīvus un kvalitatīvus datus, kā arī prezentēt pētījuma rezultātus.
Kompetenci - spēj patstāvīgi veikt socioloģisku pētījumu kritiski izvērtējot pētījuma metodoloģiju, kā arī profesionāli publiskot pētījumā iegūtos rezultātus.

Kursa plāns

1 Kursa projekta temata izvēle
2 Kursa projekta pieteikuma melnraksta sagatavošana un konsultācijas ar zinātnisko vadītāju
3 Kursa projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana Metodiskajai komisijai
4 Kursa projekta izstrādes posmu termiņu saskaņošana ar zinātnisko vadītāju
5 Kursa projekta dizaina izstrādāšana
6 Kursa projekta dizaina izstrādāšana un saskaņošana ar zinātnisko vadītāju
7 Kursa projekta satura izveide
8 Kursa projekta empīriskā instrumentārija izstrādāšana un saskaņošana ar znātnisko vadītāju
9 Lauka darbs - kursa projektam plānotās informācijas vākšana
10 Kursa projekta datu apstrāde un interpretācija
11 Kursa projekta empīriskās nodaļas izstrādāšana
12 Kursa projekta secinājumu izstrāde un iesniegšana zinātniskajam vadītājam novērtēšanai
13 Zinātniskā vadītāja kritisko piezīmju, saistībā ar kursa projektu, novēršana
14 Kursa projekta galīgā varianta noformēšana
15 Kursa projekta galīgā varianta iesniegšana
16 Kursa projekta aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Savlaicīgi un kvalitatīvi izstrādāts, iesniegts un aizstāvēts kursa projekts. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Bryan S.T. (editor) The Cambridge Dictionary of Sociology. Cambridge: University Press, 2006. 688 p.
2. Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 1 (А-О): Пер.с англ. Москва: Вече, АСТ, 2001. 544 с.
3. Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 2 (П-Я): Пер.с англ. Москва.: Вече, АСТ, 2001. 528 с.
4. Bryman A. Social Research Methods. Oxford: University Press. 2001. 540 p.