Kurs-Code Soci3019

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)80

Bestätigt am (Datum)20.12.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Valda Kronberga

author

Anda Grīnfelde

author

Laima Barisa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Bryan S.T. (editor) The Cambridge Dictionary of Sociology. Cambridge: University Press. 2006. 688 p.
2. Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 1 (А-О): Пер.с англ. Москва.: Вече, АСТ, 2001. 544 с.
3. Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 2 (П-Я): Пер.с англ. Москва: Вече, АСТ, 2001. 528 с.
4. Bryman A. Social Research Methods. Oxford: University Press. 2001. 540 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Mārtinsone K. (sast.) Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
2. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
3. Rubanovskis A. Metodiskie ieteikumi studentu darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rīga: RaKa, 2011. 136 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. The British Journal of Sociology. London: Wiley-Blackwell. ISSN 1468-4446.
2. Humanities and Social Sciences: Latvia. Rīga: University of Latvia, Institute of economics, Latvian Academy of Sciences. ISSN 1022-4483.
3. Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-2157.