Kursa kods Soci3019

Kredītpunkti 2

Socioloģijas teorija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareOrganizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums20.12.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Valda Kronberga

Mg. sc. soc.

author viesdoc.

Anda Grīnfelde

Dr. oec.

author vieslekt.

Laima Barisa

Mg. sc. soc.

Kursa anotācija

Kursa projekts ir studenta patstāvīgais darbs, kurā students parāda prasmi konceptuāli izmantot savas teorētiskās zināšanas socioloģijā, māku analizēt sociālās problēmas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa noslēgumā students iegūst:
Zināšanas - pārzin dažādu socioloģijas jēdzienu konceptualizāciju, kā arī orientējas organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas klasiskajās un mūsdienu teorijās.
Prasmes - patstāvīgi izvēlās un izvirza sociālās izpētes problēmas, kā arī spēj izstrādāt tām atbilstošu socioloģiska pētījuma dizainu un diskutēt par teorētiskajās studijās iegūto informāciju.
Kompetenci - spēj radoši un patstāvīgi izstrādāt socioloģiska pētījuma teorētisko ietvaru, kā arī kritiski analizēt un sintezēt teorētiskās atziņas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa projekta temata izvēle
2 Kursa projekta pieteikuma melnraksta sagatavošana un konsultācijas ar zinātnisko vadītāju
3 Kursa projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana Metodiskajai komisijai
4 Kursa projekta izstrādes posmu termiņu saskaņošana ar zinātnisko vadītāju
5 Kursa projekta dizaina izstrādāšana
6 Kursa projekta dizaina izstrādāšana un saskaņošana ar zinātnisko vadītāju
7 Kursa projekta satura izveide
8 Kursa projekta ievada nodaļas izstrāde
9 Kursa projektam nepieciešamās zinātniskās literatūras izpēte
10 Kursa projektam nepieciešamās zinātniskās literatūras izpēte un sistematizācija
11 Kursa projekta teorētisko nodaļu izveide
12 Kursa projekta teorētisko nodaļu izveide
13 Kursa projekta teorētisko nodaļu izveide
14 Kursa projekta teorētiskā ietvara galīgā varianta noformēšana
15 Kursa projekta teorētiskā ietvara iesniegšana zinātniskajam vadītājam
16 Kursa projekta socioloģijā novērtēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Savlaicīgi un kvalitatīvi izstrādāts kursa projekta teorētiskais ietvars un pētījuma dizains. Ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Bryan S.T. (editor) The Cambridge Dictionary of Sociology. Cambridge: University Press. 2006. 688 p.
2. Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 1 (А-О): Пер.с англ. Москва.: Вече, АСТ, 2001. 544 с.
3. Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 2 (П-Я): Пер.с англ. Москва: Вече, АСТ, 2001. 528 с.
4. Bryman A. Social Research Methods. Oxford: University Press. 2001. 540 p.

Papildliteratūra

1. Mārtinsone K. (sast.) Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 2011. 284 lpp.
2. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
3. Rubanovskis A. Metodiskie ieteikumi studentu darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Rīga: RaKa, 2011. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The British Journal of Sociology. London: Wiley-Blackwell. ISSN 1468-4446.
2. Humanities and Social Sciences: Latvia. Rīga: University of Latvia, Institute of economics, Latvian Academy of Sciences. ISSN 1022-4483.
3. Latvijas Universitātes raksti. Socioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-2157.

Piezīmes

Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas bakalaura pilna un nepilna laika programmas obligātais studiju kurss.