Kursa kods Soci3015

Kredītpunkti 2

Pētījumu apskate un analīze

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Lana Janmere

Mg. sc. soc.

Kursa anotācija

Studiju priekšmeta mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par sabiedrības pārvaldes pētījumu specifiku un to analīzes kritērijiem. Studenti izprot pētījumu analīzes procesu, spēj kritiski izvērtēt pētījumu atbilstoši tā mērķim un gūst iemaņas pētījumu sekundārajā analīzē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par sociālo zinātņu pētījumu rezultātu izvērtēšanu un izmantošanu sabiedrības pārvaldes problēmu risināšanā. Prasmes: pārzināt sabiedrības aktuālās problēmas, konkrētos faktus un statistiku; analizēt, sistematizēt, sintezēt un integrēt iegūto informāciju izmantojot dažādus informācijas avotus; izprast sabiedrībā notiekošos procesus un piedāvāt pētījumos pārbaudītus risinājumus. Kompetences: Analizēt un novērtēt valsts pārvaldes nozares pētījumus, sniegt argumentētus priekšlikumus to izmantošanai praksē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Zinātniskās pētniecības būtība un pētījuma metodoloģija.
2 Pētījumu veidi, to izmantošana sociālajās zinātnēs.
3 Kvantitatīvā un kvalitatīvā pieeja pētījumā.
4 Zinātniskās informācijas meklēšana, tās avoti.
5 Sabiedrības pārvaldes pētījumu tematika.
6 Sabiedrības pārvaldes pētījumu tematika.
7 Pētījumā ietverto elementu analīze. Literatūras un pētījumā izmantoto teorētisko koncepciju analīze.
8 Izmantoto metožu analīze un atbilstība pētījuma tematikai.
9 Pētījumā iegūto datu interpretācija.
10 Secinājumu un priekšlikumu analīze. Rezultātu salīdzināšana ar citos pētījumos atklātajām sakarībām.
11 Iepriekš veikto pētījumu sekundārā analīze kā pētniecības metode.
12 Kvalitatīvo datu sekundārā analīze.
13 Kvantitatīvo datu sekundārā analīze. Jaunu mainīgo un hipotēžu izvēle.
14 Sekundārajā analīzē izmantoto statistikas metožu apskats.
15 Lietišķajos pētījumos iegūto secinājumu izmantošana sabiedrības pārvaldes praksē: gadījumu analīze.
16 Lietišķajos pētījumos iegūto secinājumu izmantošana sabiedrības pārvaldes praksē: gadījumu analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Aktīvs darbs semināros, izstrādāts patstāvīgais darbs, ieskaite ar atzīmi kursa noslēgumā.

Pamatliteratūra

1. Babbie E., Halley F., Zaino J. Adventures in Social Research. - Chicago: Sage Publications, Pine Forge Press, 2007. p. 433.
2. Криштановский А. О. Анализ социологических данных с помощъю пакета SPSS.- Москва: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006. c. 280.
3. McNabb D. E. Research methods in public administration and nonprofit management :quantitative and qualitative approaches. - Armonk, New York ; London, England : M.E. Sharpe, 2008. p. 458.
4. Public administration in transition :theory, practice, methodology /edited by Gjelstrup G. and Sørensen E. - Copenhagen, Denmark : DJØF Pub., 2007. p. 366.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. - R.: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
2. Sirkin R. M. Statistics for the Social Sciences. - London: Sage Publications, 2005. p.632.
3. The SAGE encyclopedia of social science research methods/ edited by Lewis-Beck M.S., Bryman A. and Futing Liao T. - California, London: Sage Publications, Thousand Oaks, 2004. p. 1305.

Periodika un citi informācijas avoti

1. European Journal of Social Theory. SAGE Publications. 2011.- ISSN: 1461-7137
2. International Journal of Social Research Methodology. Journal of the Social Research Association. 2010.-ISSN: 1464-5300
3. Organizational Research Methods. Journal of the Research Methods Division of Academy of Management (USA). SAGE Publications. 2010.-ISSN

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss SZF Sabiedrības pārvaldes bakalaura studiju programmā