Kursa kods Soci2050

Kredītpunkti 2

Organizāciju teorija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareOrganizāciju un sabiedriskās pārvaldes socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums07.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Jānis Ķusis

Dr. hist.

Priekšzināšanas

InfT1013, Informācijas tehnoloģijas I

Psih2015, Saskarsmes psiholoģija

Soci2036, Socioloģija

Kursa anotācija

Cilvēks un viņa apkārtne ir tā vai citādi organizēta. Ražošanas un sabiedrības organizācijas mehāniskie, hierarhiskie, uzvedības un korporatīvie modeļi atspoguļo jebkuru procesu un sistēmu veidošanās, funkcionēšanas un attīstības organizēto dabu. Tas noteica nepieciešamību izdalīt organizāciju teoriju kā atsevišķu zinātnes koncepciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs
• zināšanas par organizāciju funkcionēšanas likumiem, principiem un noteikumiem; komunikācijas un lēmumu pieņemšanas procesu organizācijās, varu un politiku;
• prasmes saskatīt un analizēt panākumu un neveiksmju cēloņus, kombinēt un sintezēt dažādus elementus vienotā veselumā, lai nodrošinātu organizācijas mērķu efektīvu sasniegšanu;
• kompetence mērķtiecīgi, plānveidīgi un efektīvi organizēt organizācijas struktūrvienību darbu, analizēt un novērtēt struktūrvienības darba rezultātus, sniegt pārskatus par uzdevumu un plānu izpildi, sniegt priekšlikumus darba organizācijas pilnveidošanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Organizācijas jēdziens.
2 Organizāciju tipoloģija.
3 Organizācijas dzīves cikls.
4 Organizācijas mērķis un stratēģijas.
5 Organizācijas struktūras definīcija un funkcijas.
6 Organizāciju tehnoloģijas, to ietekme uz organizācijas struktūru.
7 Indivīds un organizācija: apmierinātība ar darbu un lojalitāte organizācijai.
8 Organizācijas kultūras jēdziens.
9 Komunikācijas process organizācijā un tā elementi.
10 Vara un politika organizācijā.
11 Organizācijas birokrātija, tās priekšrocības un trūkumi.
12 Kontroles stratēģijas organizācijās.
13 Pārmaiņu jēdziens un nepieciešamība organizācijās.
14 Pārmaiņu veidi.
15 Organizācijas ārējā vide.
16 Organizācijas reputācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā uzrakstīti divi kontroldarbi, izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgais darbs, uzrakstīta eseja, ieskaite ar atzīmi semestra beigās.

Pamatliteratūra

1. Ābele J., Bariss V. Organizācijas. Jelgava: LLU, 2008. 54 lpp.
2. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. Rīga.: ODA, 2008. 328 lpp.
3. Handbook of organization development. T.G.Cummings ed. Los Angeles: Sage Publication, 2008. 720 p.
4. Scott W.R. Institutions and organizations: ideas and interests.-3rd ed. Los Angeles: Sage Publication, 2008. 266 p.

Papildliteratūra

1. Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007. 264 lpp.
2. Praude V. Menedžments. Rīga: Burtene, 2012. 1.sēj. 497 lpp.; 2.sēj. 305 lpp.
3. Daft R. Organization theory and design: an international perspective. Andover, Hampshire : Cengage Learning EMEA, 2014. 591 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Organization Studies. SAGE Journals Online. 2010- [Tiešsaiste]. [Skatīts 05.01.2015.] Pieejams http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201657&crossRegion=eur - e-ISSN: 1741- 3044

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari un studentiem.