Kursa kods Soci2045

Kredītpunkti 2

Socioloģija II

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareSocioloģijas teorija un vēsture

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.04.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Anda Grīnfelde

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Filz1016, Filozofija

PolZ1009, Politikas teorija

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot studentu izpratni par socioloģijas teorētiskajām nostādnēm un pamatjēdzieniem. Studenti gūst priekšstatu par socioloģijas izpētes priekšmetu, zinātnes attīstību, izmantotajām metodēm, saistot tās ar mūsdienu sabiedrības aktuālajām problēmām un pētījumu virzieniem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Studenti iegūs zināšanas par socioloģijas kā zinātnes lomu sabiedrībā un tās praktisko pielietojamību, par socioloģiskajiem pamatjēdzieniem, kas raksturo sabiedrības struktūru, funkcionēšanas un attīstības likumsakarības, par dažādām sociālo procesu izpētes pieejām.
• Studiju kurss attīsta prasmes analītiski izvērtēt socioloģisko informāciju, orientēties socioloģisko pētījumu stratēģijās, dizaina veidošanā un metodēs, analizēt sabiedrības attīstības tendences, kritiski un argumentēti izvērtēt sociāli ekonomiskos procesus apgūstamās specialitātes kontekstā.
• Studenti paaugstina savu kompetenci sociālo procesu analīzē atbilstoši dažādām socioloģijas perspektīvām, t.sk. savas profesionālās darbības kontekstā, praktiski izmantot dažādu pētījumu rezultātus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Sociālā struktūra. Sociālā loma un sociālais statuss.
2 Sociālā mijiedarbība.
3 Grupu veidošanās un iedalījums.
4 Formālās organizācijas.
5 Kolektīvā uzvedība.
6 Sociālā nevienlīdzība.
7 Sociālās nevienlīdzības izpausmes formas.
8 Sociālā stratifikācija.
9 Sociālā mobilitāte.
10 Ģimene kā sociālais institūts.
11 Reliģija kā sociāls institūts.
12 Izglītība kā sociāls institūts.
13 Ekonomika kā sociāls institūts.
14 Darbs un darba tirgus kā sociāls institūts.
15 Masu mediji.
16 Sabiedrības attīstība un sociālās pārmaiņas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens. Gala vērtējums ir akumulējošs par studiju kursā apgūto, ko veido vidējā atzīme no vērtējumiem šādās grupās:
1) par izpildītiem visiem individuālajiem un grupu uzdevumiem praktiskajās nodarbībās (25% no gala atzīmes);
2) par sekmīgi novērtētu kontroldarbu un argumentētu eseju (25% no gala atzīmes);
3) par izstrādātu un auditorijā prezentētu individuālo patstāvīgo darbu (25% no gala atzīmes);
4) par mutiski nokārtotu eksāmenu, kurā paredzētas atbildes uz diviem eksāmena jautājumiem (25% no gala atzīmes).

Pamatliteratūra

1. Ballantine J.H., Roberts K.A. Our social world: introduction to sociology. 2nd ed. Thousand Oaks California: Pine Forge Press, 2009. 582 p.
2. Macionis J.J., Gerber L.M. Sociology. 6th ed. Toronto: Pearson/ Prentice Hall, 2009. 695 p.
3. Mārtinsone K. (sast., zin. red.). Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RAKA, 2011. 284 lpp.
4. Paula L., Korpa V. Socioloģija: [mācību līdzeklis]. Jelgava: LLU SZF Socioloģijas katedra, 2010. 143 lpp.

Papildliteratūra

1. Adler P.S. (ed.) The Oxford handbook of sociology and organization studies: classical foundations. Oxford: Oxford University Press, 2009. 679 p.
2. Bruce S., Yearley S. The Sage Dictionary of sociology. London: Sage Publications, 2006. 328 p.
3. Tisenkopfs T. (sast., galv.red.). Socioloģija Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 533 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The British Journal of Sociology. London: Wiley-Blackwell. ISSN 1468-4446
2. International Journal of Social Research Methodology. Journal of the Social Research Association. 2010.-ISSN: 1464-5300
3. Latvijas Universitātes raksti: Socioloģija. [Tiešsaiste] [Skatīts 10.04.2014.] Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 194 lpp. Pieejams: http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/736.pdf

Piezīmes

Obligātais studiju kurss LLU ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" pilna laika studijās.