Kursa kods Soci2036

Kredītpunkti 2

Socioloģija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
SocioloģijaSocioloģijas teorija un vēsture32161601/04/2015Sociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Jolanta Millere

Socioloģijas doktors

author doc.

Dace Kaufmane

Ekonomikas doktors reģionālajā ekonomikā

Papildliteratūra

1. Garleja R. Cilvēkpotenciāls sociālā vidē. Rīga: RaKa, 2006. 199 lpp.
2. Шарков Ф. И. Социология- теория и методы. Москва: Изд –во Экзамен, 2007. 478 с.
3. Bela B., Tisenkopfs T. Dzīves kvalitāte Latvijā. Rīga: Zinātne, 2006. 431 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Sociologu asociācija. Mājas lapa.[tiešsaiste] [skatīts 28.05.2014.]. Pieejams: http://www.sociologija.lv/
2. Sociologia Ruralis. Journal of the European Society for Rural Sociology.[tiešsaiste]. Published by John Wiley and Sons. ISSN: 0038-0199 (Print). ISSN 1467-9523 (online). [skatīts 27.05.2014.]. Pieejams: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291467-9523
3. European Societies. The official journal of the European Sociological Association (ESA). [tiešsaiste]. Published by Taylor and Francis Group. ISSN 1461-6696 (Print). ISSN 1469-8307 (Online) [skatīts 27.05.2014.]. Pieejams: http://www.europeansociology.org/publications.html

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts ESAF ekonomikas, komerczinību un IUĀS bakalauru studiju programmu un PTF Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības, Pārtikas zinības un Pārtikas produktu tehnologījas studiju programmām pilna un nepilna laika studentiem obligātajā daļā atbilstoši studiju plāniem.

Kursa anotācija

Studiju kursa "Socioloģija" mērķis ir veidot izpratni par sabiedrības struktūru un tās attīstības likumsakarībām, sabiedrības un tajā notiekošo procesu analīzes pamatprincipiem. Kursa ietvaros apgūtās sociālās zināšanas mūsdienās uzskatāmas par ikviena speciālista profesionālās kultūras būtisku sastāvdaļu, tās ļauj orientēties problēmsituācijās un pieņemt argumentētus lēmumus, ņemot vērā sociāli ekonomiskos procesus un starpdisciplināru zināšanu nepieciešamību dažādu jomu kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – par sabiedrības struktūru, funkcionēšanas un attīstības likumsakarībām;
• prasmes – strādāt ar dažādiem informācijas avotiem, diskutēt par sabiedrības attīstības tendencēm, kritiski izvērtēt sociāli ekonomiskos procesus apgūstamās specialitātes kontekstā, izmantot zināšanas par sociālajiem procesiem, lai iesaistītos sabiedrības sociālajās norisēs.
• kompetence – spēja orientēties problēmsituācijās un pieņemt lēmumus, izmantojot sociālās zināšanas savā profesionālajā darbībā, praktiski izmantot dažādu pētījumu rezultātus.

Kursa plāns

1 Socioloģija kā zinātne par sabiedrību, tās attīstība pasaulē un Latvijā. Socioloģijas struktūra, funkcijas.
2 Socioloģiskie pētījumi un to pielietošanas iespējas sociālo un ekonomiko procesu izpētē.
3 Socioloģisko pētīju programmas veidošana un organizēšanas pamatprincipi. Ģenerālkopa un izlase.
4 Kvalitatīvās socioloģisko pētījumu metodes.
5 Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes.
6 Sabiedriskās domas veidošanās.
7 Socializācija. Kultūra kā sabiedrību vienojošs sociāls institūts.
8 Sociālā uzvedība. Sociālā kontrole.Kolektīvā uzvedība. Deviance.
9 Sociālā struktūra un sociālās mijiedarbības procesi.
10 Sociālās grupas. Sabiedrības formālās organizācijas. Organizāciju veidi.
11 Sociālā nevienlīdzība, tās izpausmes formas. Vecuma, dzimuma, etniskā un reģionālā nevienlīdzība.
12 Sociālā stratifikācija. Sociālā mobilitāte.
13 Sociālie institūti, to veidi un nozīme sociālajā sistēmā. Ekonomika kā sociāls institūts.
14 Sociālā politika un dzīves kvalitāte.
15 Sociālās problēmas mūsdienu sabiedrībā: politiskās, ekonomiskās, demogrāfiskās, ekoloģiskās. Globālizācija.
16 Sociālās izmaiņas un ar tām saistītie riski. Ilgtspējīga attīstība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklēšana, piedalīšanās semināru nodarbībās, sagatavoti un iesniegti patstāvīgie darbi par mācībspēka uzdotām tēmām un ieskaites pozitīvs vērtējums kursa beigās.

Pamatliteratūra

1. Paula L., Korpa V. Socioloģija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU SZF Socioloģijas katedra, 2010. 143 lpp.
2. Haralambos M. Sociology: Themes and Perspectives. Sixth edition. London: Collins Education, 2004. 1030 p.
3. Grīnfelde A., Kaufmane D., Korpa V., Paula L. Mācību līdzeklis studiju priekšmetā Socioloģija LLU studentiem. Jelgava: LLU SZF, 2007. 88 lpp.
4. Tisenkopfs T. Socioloģija Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 536 lpp.