Kursa kods Soci2034

Kredītpunkti 2

Socioloģija I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Socioloģija un sociālais darbsSocioloģijas teorija un vēsture32161629/04/2014Sociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Anda Grīnfelde

Ekonomikas doktors reģionālajā ekonomikā

Priekšzināšanas

Filz1016, Filozofija

PolZ1009, Politikas teorija

Papildliteratūra

1. Adler P.S. (ed.) The Oxford handbook of sociology and organization studies: classical foundations. Oxford; New York: Oxford University Press, 2009. 679 p.
2. Bruce S., Yearley S. The Sage Dictionary of sociology. London: Sage Publications, 2006. 328 p.
3. Tisenkopfs T. (sast., galv.red.). Socioloģija Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 533 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The British Journal of Sociology. London: Wiley-Blackwell. ISSN 1468-4446
2. International Journal of Social Research Methodology. Journal of the Social Research Association. 2010.-ISSN: 1464-5300
3. Latvijas Universitātes raksti: Socioloģija. [Tiešsaiste] [Skatīts 10.04.2014.] Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 194 lpp. Pieejams: http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/736.pdf

Piezīmes

Obligātais studiju kurss LLU ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" pilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot studentu izpratni par socioloģijas teorētiskajām nostādnēm un pamatjēdzieniem. Studenti gūst priekšstatu par socioloģijas izpētes priekšmetu, zinātnes attīstību, izmantotajām metodēm, saistot tās ar mūsdienu sabiedrības aktuālajām problēmām un pētījumu virzieniem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Studenti iegūs zināšanas par socioloģijas kā zinātnes lomu sabiedrībā un tās praktisko pielietojamību, par socioloģiskajiem pamatjēdzieniem, kas raksturo sabiedrības struktūru, funkcionēšanas un attīstības likumsakarības, par dažādām sociālo procesu izpētes pieejām.
• Studiju kurss attīsta prasmes analītiski izvērtēt socioloģisko informāciju, orientēties socioloģisko pētījumu stratēģijās, dizaina veidošanā un metodēs, analizēt sabiedrības attīstības tendences, kritiski un argumentēti izvērtēt sociāli ekonomiskos procesus apgūstamās specialitātes kontekstā.
• Studenti paaugstina savu kompetenci sociālo procesu analīzē atbilstoši dažādām socioloģijas perspektīvām, t.sk. savas profesionālās darbības kontekstā, praktiski izmantot dažādu pētījumu rezultātus.

Kursa plāns

1 Socioloģija kā zinātne.
2 Socioloģijas kā zinātnes attīstība.
3 Nozīmīgākās socioloģiskās perspektīvas.
4 Sabiedrības zinātniskā izpēte.
5 Socioloģiskā pētījuma procesa plānošana.
6 Kvantitatīvais pētījums.
7 Kvalitatīvais pētījums.
8 Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījuma stratēģijas salīdzinājums.
9 Izlase un tās veidošanas metodes.
10 Iegūstamās informācijas saturs.
11 Kultūra un tās daudzveidība.
12 Kultūras teorētiskā analīze.
13 Socializācijas process.
14 Identitāte kā socializācijas rezultāts.
15 Deviances konceptualizācija un tās veidi.
16 Deviances socioloģiski teorētiskie skaidrojumi un sociālā kontrole.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Vērtējums ir akumulējošs par studiju kursā apgūto, ko veido vidējā atzīme no vērtējumiem šādās grupās:
1) par izpildītiem visiem individuālajiem un grupu uzdevumiem praktiskajās nodarbībās (25% no gala atzīmes);
2) par sekmīgi novērtētu kontroldarbu un argumentētu eseju (25% no gala atzīmes).

Pamatliteratūra

1. Ballantine J.H., Roberts K.A. Our social world: introduction to sociology. 2nd ed. Thousand Oaks California: Pine Forge Press, 2009. 582 p.
2. Macionis J.J., Gerber L.M. Sociology. 6th ed. Toronto: Pearson/ Prentice Hall, 2009. 695 p.
3. Mārtinsone K. (sast., zin. red.). Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RAKA, 2011. 284 lpp.
4. Paula L., Korpa V. Socioloģija: [mācību līdzeklis]. Jelgava: LLU SZF Socioloģijas katedra, 2010. 143 lpp.