Kursa kods Soci2029

Kredītpunkti 2

Mediji un reklāma II

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par medijiem un reklāmu un to izmantošanu ārējo sakaru speciālista darbā veidojot organizācijas ārējo komunikāciju un savas iestādes tēlu. Studiju kursam ir praktiska ievirze, akcentējot mediju atšķirīgo specifiku un sadarbību ar medijiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par mediālo komunikāciju, un reklāmu kā faktu, principu, likumsakarību un teorijas un prakses kopumu.(kontroldarbi)
Prasmes izmantot praktiskas un kognitīvas iemaņas, lai veiktu uzdevumus, piemērojot attiecīgas metodes, informāciju un tehnoloģijas.(patstāvīgie darbi)
Kompetence – iegūtās zināšanas un prasmes students spēj radoši pielietot profesionālajā darbībā pielietot(kontroldarbi, patstāvīgie darbi un diskusijas)

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas
1 Reklāma – mārketinga sastāvdaļa
2 Reklāma kā ietekmēšanas līdzeklis.
3 Reklāma – dažādu interešu objekts.
4 Reklāmas mērķauditorija.
5 Sociālā reklāma.
6 Reklāma: komunikācija un personīgā saskarsme.
7 Reklāma kā ietekmēšanas līdzeklis.
8 Politiskā reklāma un patērētājs.
9 Masu mediju valoda.
10 Valoda kā izteiksmes līdzeklis.
11 Rakstu kultūra.
12 Stila kļūdas plašsaziņas līdzekļos.
13 Runas kvalitāte TV un radio.
14 Žurnālistikas valodas galvenās iezīmes.
15 Žanru valodas atšķirības.
16 Teksta sastādīšana. Rediģēšana.
Semināru tēmas:
1. Diskusija par reklāmas būtību(2h)
2. Reklāmas ietekme uz dažādiem sociālajiem un ekonomiskajiem procesiem. Situāciju analīzes (4h)
3. Reklāmas likums..
4. 1. Kontroldarbs.
5. Ekskursija uz reklāmas aģentūru (4h)
6. Ārējo sakaru struktūrvienības apmeklājums mediju un reklāmas kontekstā (2h)
7. Reklāmu prezentācijas.
8. 2. Kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Patstāvīgie darbi tiem paredzētajā laikā – 16 punkti
Aktivitāte diskusijās visa semestra laikā – 4 punkti.
Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums - 2 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju laikā students izstrādā un iesniedz norādītajā laikā drukātā veidā pastāvīgos darbus par reklāmas ietekmi uz dažādiem procesiem un reklāmas projektus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām.
Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar studiju tēmām.

Pamatliteratūra

1. Veinberga S. Mediju misija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 158 lpp 2. Dimants A., Russ-Mols S. Žurnālistika. Mācību un rokasgrāmata. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2009. 382 lpp. 3. Veide M. Reklāmas psiholoģija. Rīga: Jumava, 2006. 247 lpp.

Papildliteratūra

Bērziņš I., Nēbels K. P. Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 238 lpp. Veinberga S. Masmediji. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 358 lpp. Tangeits Marks. Reklāmzeme. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 279 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Media in Post – Communist East Central Europe • Print ISSN: 0267-3231

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” 4.semestrī