Kursa kods Soci2028

Kredītpunkti 2

Mediji un reklāma I

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par medijiem un reklāmu un to izmantošanu ārējo sakaru speciālista darbā veidojot organizācijas ārējo komunikāciju un savas iestādes tēlu. Studiju kursam ir praktiska ievirze, akcentējot mediju atšķirīgo specifiku un sadarbību ar medijiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par mediālo komunikāciju, un reklāmu kā faktu, principu, likumsakarību un teorijas un prakses kopumu.(kontroldarbi)
Prasmes izmantot praktiskas un kognitīvas iemaņas, lai veiktu uzdevumus, piemērojot attiecīgas metodes, informāciju un tehnoloģijas.(patstāvīgie darbi)
Kompetence – iegūtās zināšanas un prasmes students spēj radoši pielietot profesionālajā darbībā pielietot(kontroldarbi, patstāvīgie darbi un diskusijas)

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas
1. Mediju misija.
2. Komunikācijas ētika.
3. Mediju loma sabiedrībā
4. Mediju tiesības.
5. Mediju veidi.
6. Prese.
7. Elektroniskie mediji.
8. Sociālie mediji.
9. Žurnalistika.
10. Mediju tiesiskā bāze.
11. Publikācijas un preses relīzes.
Semināru tēmas:
1. Diskusija par mediju būtību(2h)
2. Mediju ietekme uz dažādiem sociālajiem un ekonomiskajiem procesiem. Situāciju analīzes (4h)
3. Mediju pienākumi un tiesības. Preses bīvība.
4. 1. Kontroldarbs.
5. Ekskursija uz avīzes redakciju (4h)
6. Elektronisko mediju apmeklējums (2h)
7. Sociālo mediju analīze.
8. 2. Kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Patstāvīgie darbi tiem paredzētajā laikā – 16 punkti
Aktivitāte diskusijās visa semestra laikā – 4 punkti.
Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums - 2 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju laikā students izstrādā un iesniedz norādītajā laikā drukātā veidā pastāvīgos darbus par mediju ietekmi uz dažādiem procesiem un sociālo mediju lomu sabiedrībā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām. Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar studiju tēmām.

Pamatliteratūra

1. Veinberga S. Mediju misija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. 158 lpp 2. Dimants A., Russ-Mols S. Žurnālistika. Mācību un rokasgrāmata. Rīga: Biznesa augstskola “Turība”. 2009. 382 lpp. 3. Veide M. Reklāmas psiholoģija. Rīga: Jumava, 2006. 247 lpp.

Papildliteratūra

Bērziņš I., Nēbels K. P.. Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 238 lpp. Veinberga S. Masmediji. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 358 lpp. Tangeits Marks. Reklāmzeme. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 279 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Media in Post – Communist East Central Europe • Print ISSN: 0267-3231

Piezīmes

Kurss iekļauts SZF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" obligātajā daļā.