Kursa kods Soci2002

Kredītpunkti 2

Pilsētas socioloģija

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Zinātnes apakšnozareLietišķā socioloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dina Bite

Dr. sc. soc.

Priekšzināšanas

Soci1014, Vispārējā socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Kursa mērķis - padziļināt studentu izpratni par pilsētu kā specifisku telpu, kurā norisinās dažādu sociālo grupu un indivīdu mijiedarbība ar apkārtējo vidi, tās objektiem. Tiek apgūtas klasiskās un modernās pieejas pilsētas procesu izpētē, pilsētu plānošanas galvenie principi un tiek rasta izpratne par pilsētām kā reģionālajiem sociālajiem aģentiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - studiju kursā studenti iegūst zināšanas par urbanizācijas procesa sociālajiem aspektiem, to teorētisko interpretāciju.
• Studenti apgūst prasmi izmantot specifiskās pilsētu pētniecības metodes un teorētiskās pieejas.
• Studenti iegūst kompetenci analizēt urbanizācijas procesus, kompetenci līdzdarbībai pilsētu izpētes un attīstības procesos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadlekcija. Pilsētas socioloģija kā socioloģijas apakšnozare. Pilsētu veidošanās vēsture.
2 Klasiskās pilsētas socioloģijas teorijas: G.Zimmels, M.Vēbers, E.Dirkems u.c.
3 Čikāgas skolas teorētiķu idejas pilsētas socioloģijas attīstībā: R.Pārks, L.Virts u.c.
4 Urbanizācijas process. Pilsētu klasifikācijas kritēriji.
5 Pilsētu zonas. Bērdžesa, Hoita u.c. autoru pilsētu zonu teorijas.
6 Pilsētu un lauku mijiedarbības teorētiskie aspekti.
7 Teritorijas attīstība. Ilgtspējīga pilsētu attīstība.
8 Pilsētas kā reģionu attīstības veicinātājas.
9 Monocentriska un policentriska teritorijas, reģionu attīstība. Funkcionāls policentrisms: N.Grīns.
10 Pilsētu plānošanas principi, aktuālās problēmas un vajadzības.
11 Urbānisms - pilsētas dzīvesveids. Individuālā pieredze pilsētā.
12 Pilsētu sarukšanas fenomens. Pakalpojumu centri.
13 Pilsētu (apdzīvotu vietu) sistēma Latvijā.
14 Pilsētu attīstības vēsture un specifika Latvijā. Pilsētu pētījumi Latvijā.
15 Pilsētu politika Latvijā. Pilsētu plānošanas problēmas.
16 Mūsdienu pilsētu attīstības tendences, galvenās problēmas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Tiek ņemts vērā nodarbību apmeklējums, darbs semināru nodarbībās un patstāvīgais darbs par docētāja uzdotu tēmu.

Pamatliteratūra

1. The New Blackwell Companion to the City. Bridge G., Watson S. (eds.). Malden, MA: Wiley – Blackwell, 2011. 768 p. Nav LLU FB. Ir ALEPH Kopkatalogā.
2. Glaeser E., Cities, Agglomeration and Spatial Equilibrium. Oxford; New York: Oxford University Press, 2008. 275 p. Ir LLU FB 1 eks.
3. Gottdiener M., Hutchison R. The New Urban Sociology. [tiešsaiste]. New York: Westwiew Press, 2011. 435 p. Pieejams EBSCO E-book datu bāzē: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=421195&site=ehost-live&scope=site [skatīts 21.10.2014.]
4. Sassen S. The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton University Press, 1991. 447 p. Nav LLU FB. Ir ALEPH Kopkatalogā 2001.g.

Papildliteratūra

1. Daniels P., Movement in Cities: Spatial Perspectives on Urban Transport and Travel. London; New York: Routledge, 2007. 395 p.
2. Atkinson G. (ed.), Handbook of Sustainable Development. Cheltenham, UK: Northampton, MA: Edward Elgar, 2007. 489 p.
3. Soja E., Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions. Malden: Blackwell Publishers, 2000. 440 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Urban Studies, [Tiešsaiste] [Skatīts 02.09.2014.] Pieejams: http://usj.sagepub.com/, SAGE Publications Ltd, London
2. Urban Affairs Review, [Tiešsaiste] [Skatīts 02.09.2014.] Pieejams: http://uar.sagepub.com/, SAGE Publications Ltd, London
3. Journal of Urban History, [Tiešsaiste] [Skatīts 02.09.2014.] Pieejams: http://juh.sagepub.com/, SAGE Publications Ltd, London

Piezīmes

Izvēles studiju kurss (B daļa) ESAF bakalaura studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" pilna un nepilna laika studijās.