Kursa kods Soci2001

Kredītpunkti 1.50

Socioloģija

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Socioloģija un sociālais darbs2481622/03/2011Sociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Līga Paula

Socioloģijas doktors

author viesdoc.

Anda Grīnfelde

Ekonomikas doktors reģionālajā ekonomikā

author viesdoc.

Ginta Kronberga

Socioloģijas doktors

Papildliteratūra

1. Margaret L. Andersen, Howard F. Taylor. Sociology :understanding a diverse society.- Belmont, CA : Thomson/Wadsworth, 2008. 691 lpp.
2. Haralambos M., Holborn M.Sociology: Themes and Perspectives.- Slough:University Tutorial Press, 2004.1030 p.
3. Garleja R. Cilvēkpotenciāls sociālajā vidē. - Raka, 2006. 199 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvija. Pārskats par tautas attīstību. Atbildīgums. 2008/2009. - R.: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2009. 226 lpp.
2. Rural Sociology. - Rural Sociological Society, 2004-2006. -ISSN:0036-0112
3. Socioloģija. Latvijas Universitātes raksti.- Rīga: Latvijas Universitāte, 2006.- ISSN: 1407-2157.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss paredzēts pilna un nepilna laika bakalauru studiju programmās un profesionālās izglītības bakalaura studiju programmās LF, MF, TF, PTF, LIF, ITF.

Kursa anotācija

Studiju kursa "Socioloģija" mērķis ir veidot izpratni par sabiedrības struktūru un tās attīstības likumsakarībām, sabiedrības un tajā notiekošo procesu analīzes pamatprincipiem. Kursa ietvaros apgūtās sociālās zināšanas mūsdienās uzskatāmas par ikviena speciālista profesionālās kultūras būtisku sastāvdaļu, tās ļauj orientēties problēmsituācijās un pieņemt argumentētus lēmumus, ņemot vērā sociāli ekonomiskos procesus un starpdisciplināru zināšanu nepieciešamību dažādu jomu kontekstā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
zināšanas – par sabiedrības struktūru, funkcionēšanas un attīstības likumsakarībām;
prasmes – strādāt ar dažādiem informācijas avotiem, diskutēt par sabiedrības attīstības tendencēm, kritiski izvērtēt sociāli ekonomiskos procesus apgūstamās specialitātes kontekstā, izmantot zināšanas par sociālajiem procesiem, lai iesaistītos sabiedrības sociālajās norisēs.
kompetences – spēja orientēties problēmsituācijās un pieņemt lēmumus, izmantojot sociālās zināšanas savā profesionālajā darbībā, praktiski izmantot dažādu pētījumu rezultātus.

Kursa plāns

1 Socioloģijas kā zinātnes attīstība pasaulē un Latvijā.
2 Sabiedrības attīstība un sociālās izmaiņas.
3 Socioloģisko pētījumu metodes un to pielietošanas iespējas sociālekonomisko procesu izpētē.
4 Socioloģisko pētīju programmas veidošana un organizēšanas pamatprincipi. .
5 Kultūra un identitāte socioloģijas skatījumā.
6 Socializācija. Sociālā uzvedība, deviance un sociālā kontrole.
7 Sociālā mijiedarbība, sociālie satusi un sociālās lomas sabiedrībā.
8 Sociālās grupas un organizācijas.
9 Sociālā stratifikācijas un mobilitātes procesi sabiedrībā.
10 Sociālā nevienlīdzība, tās izpausmes formas. Vecuma, dzimuma, etniskā un reģionālā nevienlīdzība
11 Sociālie institūti, to veidi un nozīme sociālajā sistēmā.
12 Ģimene kā sociāls institūts.
13 Ekonomika kā sociāls institūts. Darbs un darba tirgus.
14 Izglītība kā sociāls institūts.
15 Ilgtspējīga attīstība. Reģionu, pilsētas un lauku attīstības tendences.
16 Sociālās problēmas mūsdienu sabiedrībā: politiskās, ekonomiskās, demogrāfiskās.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Ieskaite tiek kārtota mutiski vai rakstiski (formu nosaka kursa docētājs). Kursa apgūšanas gaitā docētājs var uzdot īsus kontroldarbus. Nodarbību apmeklēšana ir obligāts nosacījums mācību kursa apgūšanai.

Pamatliteratūra

1. Grīnfelde A., Kaufmane D., Korpa V., Paula L. Mācību līdzeklis studiju priekšmetā Socioloģija LLU studentiem. - Jelgava: LLU SZF, 2007. 88 lpp.
2. Tisenkopfs T. Socioloģija Latvijā. - R.:LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 536 lpp.
3. Zepa B., Zobena A. (zin.red) Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā.- R.: LU Socioloģijas katedra, 1996. 208 lpp.
4. Zepa B., Zobena A. (zin.red.) Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. - R.: LU Socioloģijas katedra, 1997.152 lpp.