Kursa kods Soci1014

Kredītpunkti 4

Vispārējā socioloģijas teorija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Socioloģija un sociālais darbsSocioloģijas teorija un vēsture64323229/04/2014Sociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Ginta Kronberga

Socioloģijas doktors

Papildliteratūra

1. Bremze S. English for sociology students. Jelgava: LLU SZF, 2010. 131 lpp.
2. Tisenkopfs T. (sast., galv.red.). Socioloģija Latvijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 533 lpp.
3. Bruce S., Yearley S. The Sage Dictionary of sociology. London: Sage Publications, 2006. 328 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The British Journal of Sociology. - London: Wiley-Blackwell. ISSN 1468-4446
2. Current Sociology [Tiešsaiste] [Skatīts 01.03.2013.] Pieejams:http://csi.sagepub.com/, SAGE Publications Ltd, London
3. Latvijas Universitātes raksti: Socioloģija. [Tiešsaiste] [Skatīts 01.04.2014.] Rīga : Latvijas Universitāte, 2008. 194 lpp. Pieejams: http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/736.pdf

Piezīmes

Obligātais studiju kurss LLU ESAF akadēmiskā bakalauru studiju programmā "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" pilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot studentu izpratni par socioloģijas teorētiskajām nostādnēm, pamatjēdzieniem un socioloģijas kā zinātnes veidošanās nosacījumiem Eiropā un Amerikā. Kursa saturā tiek aplūkotas klasiskās socioloģijas teorijas, teorētiķu būtiskākās atziņas un to ietekme uz socioloģijas kā zinātnes attīstību. Studenti gūst priekšstatu par socioloģijas izpētes priekšmetu, zinātnes attīstību, izmantotajām metodēm, saistot tās ar mūsdienu sabiedrības aktuālajām problēmām un pētījumu virzieniem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – studenti pārzina socioloģijas teorijas jēdzienus par sabiedrības struktūru un sabiedrībā notiekošajiem procesiem, pārzina socioloģijas aktuālās tēmas.
• Prasmes – orientēties socioloģisko teoriju klāstā, literatūras studijas, informācijas analītiskā izvērtēšana, diskutēt par sabiedrības attīstības tendencēm.
• Kompetence – studenti prot izvēlēties atbilstošo teorētisko pieeju pētniecībā un izmantot dažādus šajā jomā veiktos pētījumu rezultātus sabiedrisko procesu analīzē.

Kursa plāns

1 Ievadlekcija. Socioloģija kā zinātne par sabiedrību.
2 Socioloģijas kā zinātnes attīstība pasaulē un Latvijā.
3 Svarīgākās teorētiskās perspektīvas.
4 Sabiedrības zinātniska izpēte.
5 Kultūras jēdziens. Kultūru daudzveidība. Kultūras teorētiskā analīze.
6 Socializācija un identitāte.
7 Deviance un sociālā kontrole.
8 Sociālā struktūra.
9 Sociālā mijiedarbība.
10 Sociālie statusi un sociālās lomas.
11 Sociālā stratifikācija un sociālā mobilitāte.
12 Sociālā nevienlīdzība. Sociālās nevienlīdzības formas.
13 Sociālie institūti I. Sociālo institūtu būtība. Ģimene. Reliģija. Izglītība.
14 Sociālie institūti II. Ekonomika. Darbs un darba tirgus. Masu mediji. Vara, politika un valsts.
15 Sociālās pārmaiņas un globalizācija.
16 Sabiedrības attīstība un ilgtspēja.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens tiek kārtots mutiski. Tiek ņemts vērā nodarbību apmeklējums, darbs semināru nodarbībās un patstāvīgais darbs par docētāja uzdotu tēmu.

Pamatliteratūra

1. Ballantine J.H., Roberts K.A. Our social world: introduction to sociology. 2nd ed. Thousand Oaks California: Pine Forge Press, 2009. 582 p.
2. Paula L., Korpa V. Socioloģija: [mācību līdzeklis]. Jelgava: LLU SZF Socioloģijas katedra, 2010. 143 lpp.
3. Giddens A. Sociology. Cambridge; Malden, MA: Polity, 2006. 1094 p.
4. Volkovs V. Socioloģijas teorijas :XIX gadsimts-XX gadsimta sākums : lekciju kurss. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule, 2007. 204 lpp.