Kursa kods Soci1011

Kredītpunkti 1

Kursa darbs socioloģijā

Zinātnes nozareSocioloģija un sociālais darbs

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums13.11.2007

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Kursa anotācija

Kursa darba mērķis - studentiem sniegt zināšanas par socioloģisko pētījumu organizēšanu un veikšanu. Studentam ir jāveic kādas nozīmīgas problēmas izpēte, analīze un jāprezentē tās rezultāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa darba temata izvēle.
2 Pētījuma programmas izstrāde.
3 Pētījuma priekšmeta un pētījuma objekta izdalīšana un deefinēšana.
4 Darba mērķu un uzdevumu formulēšana.
5 Teorētiskā pamatojuma izstrāde.
6 Metodes izvēle un izlases veidošana.
7 Instrumentārija gatavošana.
8 Informācijas un datu vākšana.
9 Iegūto datu apstrāde.
10 Kursa darba teksta izstrāde.
11 Datu interpretācija, secinājumu veidošana.
12 Kursa darba teksta izstrāde.
13 Kursa darba tehniskā noformēšana.
14 Kursa darba tehniskā noformēšana.
15 Kursa darba aizstāvēšanas prezentācijas sagatavošana.
16 Kursa darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- savlaicīgi iesniegts kursa darbs;
-ievērotas darba izstrādes metodiskās prasības

Pamatliteratūra

1. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu.R., Jāņa Rozes apgāds, 2006.
2. Socioloģisko pētījumu metodika un tehnika.R.,Zvaigzne, 1981
3. C.Frankfort-Nachmias, D Nachmias. Research Methods in the Social Sciences.N-Y., St.Martins Press.1996.
4. Socioloģisko pētījumu metodoloģija, metodika un tehnika. R.: 1989.

Papildliteratūra

1. Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca., R.: 1997.
2. Giddens A. Sociology. Oxsford University Press.1998.
3. Haralambos, M. Sociology: Themes and Perspectives. [ Slough]; University Tutorial Press
4. Кравченко А.И. Социология., П: 2005.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Cоциологические исследование
2. European Societies/ European Sociological Association
3. LLU SZF Starptautisko zinātnisko konferenču rakstu krājumi
4. www.politika.lv

Piezīmes

Priekšmets iekļauts SZF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Sabiedrības pārvalde".