Kurs-Code Soci1005

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)22.03.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Laima Barisa

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga:Biznesa augstskola Turība, 2008. 349.lpp.
2. David, Matthew., Sutton C.,D. Social Research. The basics. London: Sage Publications, 2004. 385 pp.
3. Kroplijs A.. Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: Raka, 2004. 178 lpp.
4. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes. Rīga: Raka, 2001. 108 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Payne G., Payne J., Key concepts in Social Research. Sage Publications, 2004. 242 p.
2. Eko U., Kā uzrakstīt diplomdarbu? Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
3. The Sage Handbook of Social Research methods. Ed. by Alasuutari P., Bickman L., Brannen J.- SAGE Publications, 2008. 631 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Journal Humanities andSocial Sciences: Latvia . - R: University of Latvia, Institute of Economic, Latvian Academy of Sciences,2007-2010. - ISSN: 1022-4483
2. http://www.socialresearchmethods.net/ [Tiešsaiste] [Skatīts internetā 09.03.2011.]
3. http://www.books.google.com [Tiešsaiste] [Skatīts internetā 10.03.2011.]