Kursa kods Psih6011

Kredītpunkti 2

Organizāciju kultūra un karjera

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareSociālā psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits22

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums04.10.2016

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Inita Soika

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss attīsta zināšanas, prasmes un kompetences par organizāciju kultūras specifiku, tās darbību, un ietekmējošiem faktoriem indivīda karjeras attīstībā; attīsta prasmes noteikt un analizēt organizāciju kultūru modeļus. Students iegūst izpratni par mūsdienu organizācijas kultūras teorētiskajām pieejām un to saistību ar darbinieku karjeras attīstību. Studiju kursa apguve veicina kritiskas un radošas domāšanas prasmes, analizējot organizāciju kultūras komponentus un līmeņus no karjeras attīstības skatupunkta.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - spēj izprast par organizācijas kultūras teorētiskos pamatjautājumus, iekšējo un ārējo faktoru ietekmi organizāciju kultūrā saistībā ar organizācijas stratēģiju un tās darbinieku karjeras attīstību. Ir nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī kā noteikt un izvērtēt indivīda vajadzības un karjeras attīstības perspektīvas organizācijā – praktiskie darbi..
• Prasmes - spēj noteikt un izvērtēt organizāciju kultūras ietekmējošos faktorus un ar kultūru saistītos procesus organizācijā; prot pielietot labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošanas nosacījumus organizācijas attīstībā un darbinieku karjeras veicināšanā – praktiskie darbi.
• Kompetence - spēj patstāvīgi izmantot teorētisko studiju rezultātus organizāciju kultūras analīzē saistībā ar darbinieku karjeras attīstību un pašas organizācijas attīstības prognozēšanā, kā arī labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošanā - - patstāvīgais darbs (prezentācija).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Organizācijas kultūra un tās vadība. E. Šeina organizācijas kultūras modelis. Vērtības organizācijas kultūrā – 2h.
2. Organizācijas kultūrteorijas skolas. organizācijas artifakti, vide, reputācija, zīmols – 2h.
3. Organizāciju dzīves cikli (Īzaks Adīze). Organizācijas pārmaiņu veidi, pārmaiņu pretestība, to cēloņi un pārvarēšana – 2h.
4. Komunikācija un kontrole organizācijā. Kontroles veidi – 2h.
5. Organizācijas efektivitāte pēc Stambulas konvencijas principiem. Mobings un bosings organizācijā – 2h.
6. Komandas veidošana (pēc Belbina) un lēmumu pieņemšana organizācijā. Grupas dinamika un profils. Kooperatīvas grupas pazīmes. Kultūras ietekme uz komunikāciju grupā – 2h.
Pirmais patstāvīgais darbs “Organizācijas tēla izvērtējums”
7. Organizācijas cilvēka jēdzieniskais skaidrojums (pēc W.H. Whyte) – 1h.
8. Indivīda un organizācijas perspektīvas mūsdienu karjeras attīstībā. Indivīda un vides mijiedarbības principi – 2h.
9. Karjera un tās transformācija organizācijā. Tradicionālā karjera. Lineārās karjera. Daudzvirzienu un mainīgā karjera – 3h.
10. Karjeras adaptācija (M. Savickas). Hēršija karjeras resursu modelis.– 2h.
11. Globālā karjeras vadība organizācijā. Ekspatriācija un repatriācija (R. Guzzo un M. Harvey). Karjeras panākumu vērtēšana– 2h.
12. Kultūras perspektīvas indivīda karjeras konstruēšanā. Konstruktīvā un naratīvā intervence. Konteksta nozīme – 2h.
13. Darbinieka karjeras konstruēšanas un dzīves plānošanas kompetence: sociālie sadarbības .tīklojumi, pārejas prasmes, pārliecība, dzīves gatavība. Darbinieku karjeras attīstības atbalsts organizācijā. Individuālais attīstības plāns un organizācijas stratēģija – 4h
Otrais patstāvīgais darbs “Karjeras attīstība un atbalsts organizācijā”
14. Karjeras speciālista darbība organizācijā. Atbildības funkcijas. Galvenās prasmes un kompetences. ADU modelis – 2h.
15. Seminārs „Indivīda karjeras attīstība un atbalsts organizācijā” – 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Kumulatīvs vērtējums par diviem patstāvīgajiem darbiem un dalību seminārā, kā arī praktisko darbu veikšanu nodarbību laikā.
80% nodarbību apmeklējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pirmajā patstāvīgajā darbā “Organizācijas tāla izvērtējums” maģistranti izvērtē savas darba vietas/ uzņēmuma/ organizācijas vai maģistra darbā paredzētās pētāmās bāzes tēlu pēc sekojošiem kritērijiem: uzņēmuma filozofija; mērķauditorija un sadarbības partneri; uzņēmuma atpazīstamība darba tirgū un sabiedrībā; darbinieku un organizācijas mērķi; starppersonu attiecības; organizācijas darbības ietekmējošie faktori mērķu sasniegšanā.
Otrais patstāvīgajā darbā “Karjeras attīstība un atbalsts organizācijā” maģistranti izvērtē savu/vai arī savu darbinieku karjeras attīstību un atbalstu organizācijā, balstoties uz sekojošiem kritērijiem: darbinieka motivācija; karjeras centieni, ieguldījumi un karjeras cerības; darbinieka karjeras attīstību ietekmējošie faktori organizācijā; karjeras izaugsmes iespējas un temps organizācijā; karjeras atbalsta mehānisms organizācijā. Darbs tiek sagatavots prezentācijas veidā un to prezentē seminārā „Indivīda karjeras attīstība un atbalsts organizācijā”.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites ar atzīmi vērtējums ir atkarīgs no praktisko darbu un patstāvīgā darba kumulatīvā vērtējuma.
Patstāvīgā un praktisko darbu vērtēšana notiek atbilstoši tajos noteiktajiem kritērijiem.
Ieskaites atzīme ir vidējais aritmētiskais starp abu patstāvīgo darbu vērtējumiem un praktisko darbu vērtējumiem.
Praktiskie darbi:
1. Organizāciju kultūras tipi (Handi tests)
2. Vērtību ietekme uz indivīda dzīvesveidu, karjeras plāniem un karjeras izvēli (spēle „Vērtību tirgus”)
3. Cilvēka dzīves jomu analīze mūsdienu karjeras attīstībā
4. Darbinieka sociālais statuss un loma organizācijā (tests)
5. Darbinieka (individuālais) karjeras plāns, to veidi un organizācijas attīstība
6. Diskusija par progresu veicinošām un bremzējošām normām organizācijā
7. Be cause 7 soļu karjeras modelis organizācijā
8. Diskusija par kontroles veidiem organizācijā
9. Sava informācijas menedžmenta (IM) cikla modeļa attēlojums organizācijā, izmantojot IM principus un komunikācijas modeļu elementus.
10. Komandas darba rādītāju un lomu izvērtējums komandā (M.Belbina): anketas izpildīšana un diskusija
Praktiskie darbi ir veidoti saistībā ar apgūstāmo studiju kursa tematiku.

Pamatliteratūra

1. Cameron K.S. Diagnosing and changing organizational culture. Jossey-Bass, 2011. 288 p. 2. Daugenti G., Wilen-Daugenti T., Vien C. L. Employed for Life: 21st-Century Career Trends. Publisher: Peter Lang Publishing Inc., 2013. 167 p. 3. Hirschi A., Dauwalder J.-P. Dynamics in Career Development – Personal and Organizational Perspectives. Handbook of Life Design: From Practice to Theory and from Theory to Practice. Edited by Nota L., Rossier J. Hogrefe. Publishing, 2015, p. 27-40. Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/279850299_Dynamics_in_Career_Development_Personal_and_Organizational_Perspectives/download 4. Miller K., Barbour J. Organizational communication: approaches and processes. Belmont, CA : Thomson/Wadsworth, 2006. 364 p. 5. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 134 lpp. 6. Rennstam J. Control. The International Encyclopedia of Organizational Communication. 2017, p. 1–22. [tiešsaiste] [skatīts 19.12.2018.], Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/314395138_Control 7. Schein E. H. Organizational culture and leadership. 4th edition. San Francisco: Jossey-Bass, 2010. 464 p. 8. Shockley-Zalaback P. Fundamentals of organizational communication. Boston ... [etc.]: Pearson; 9th edition, 2014. 504 p. 9. Tien H.-L. Cultural Perspectives on Life Design. Handbook of Life Design: From Practice to Theory and from Theory to Practice. Edited by Nota L., Rossier J. Hogrefe Publishing, 2015, p. 249-268.

Papildliteratūra

1. Barrett R. The Values-Driven Organization: Unleashing Human Potential for Performance and Profit. Publisher: Routledge, 2013. 280 p.
2. Encyclopedia of Career Development. Greenhaus Jeffrey H., Callanan Gerard A. SAGE Publications, 2006. 1096 p.
3. Olinss V. Par zīmolu. Izdevējs: Neptūns, 2005. 279 lpp.
4. Robbins P.S., Judge T. A. Organizational behavior. Pearson Education, 2018. 768. p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baruch Y. Career development in organizations and beyond: Balancing traditional and contemporary viewpoints. Human Resource Management Review. Volume 16, Issue 2, 2006, p.125-138. [Skatīts 17.12.2018.]. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105348220600026X . 2. Barych Y. Transforming Careers: From Linear to Multidirectional Career Paths. Organizational and Individual Perspectives . Career Development International, Vol. 1, 2004, p. 58-73. [Skatīts 10.12.2018.]. Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/235287145_Transforming_careersfrom_linear_to_multidirectional_career_paths_Organizational_and_individual_perspectives 3. Hansen E. Career Guidance. A resource handbook for low- and middle-income countries. International Labour Organization, 2006. [Skatīts 17.12.2018.] Pieejams: http://www.ilo.org/youthmakingithappen/PDF/career_guidance . 4. Hirschi A. . The career resources model: an integrative framework for career counsellors. British Journal of Guidance & Counselling, No.40(4), 2012, p. 369-383. [Skatīts 17.12.2018.] Pieejams: https://pdfs.semanticscholar.org/57d3/a40e45ac44e191ddede68faf29150cde60d1.pdf 5. Williams G. Creating a career portfolio. Journal of Career Developmen, Vol. 33, issue 1604, April 2016, 24 p. [Skatīts 17.12.2018.] Pieejams: http://isd.umbc.edu/documents/Creating_a_Career_Portfolio_TD.pdf

Piezīmes

Nozares studiju kurss profesionālā maģistra programmā „Karjeras konsultants” izvēles daļā pilnā un nepilnā laika studijās.