Kurs-Code Psih6009

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)8

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge24

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)20.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Anita Rācene

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Encyclopedia of Career Development. Vol.1-2. Greenhaus J.H., Callanan G.A. (ed.). Thousand Oaks, California: SAGE, 2006. 992 p. 2. Nelson J.R. Theory and Practice of Counselling and Therapy. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2006. 482 p. 3. Polan E., Taylor D. Journey Across the Life Span: Human Development and Health Promotion. 4th edition. Philadelphia: F.A. Davis Company, 2010. 264 p. 5. Psiholoģija. 1. grāmata: Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi. Autoru kolektīvs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 358 lpp. 6. Psiholoģija. 2. grāmata: Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. Autoru kolektīvs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 304 lpp. 7. Psiholoģija. 3. grāmata: Lietišķās jomas. Autoru kolektīvs. Rīga: Zvaigzne ABC. 166 lpp. 8. Jansone I. Cilvēka attīstība un dzīves cikli. Rīga: LU Sociālo zinātņu fakultāte, 2009. 112 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Pourchot T., Smith C. Adult Learning and Development: Perspectives from Educational Psychology. Lawrence Erlbaum Associates, 2006. 2. Микляева А. В. Возрастная дискриминация как социально-психологический феномен. Санкт-Петербург: Речь, 2009. 156 c. 3. Ģeģere A. Izdegšanas sindroms sociālā darba speciālistiem. Rīga: Aisma Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs, 2018. 90 lpp.