Kursa kods Psih6009

Kredītpunkti 2

Cilvēka dzīves cikli

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareAttīstības psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Anita Rācene

Dr. paed.

Kursa anotācija

Kurss sniedz zināšanas par cilvēka attīstības specifiku mūžizglītības kontekstā, cilvēka personības attīstības interpretāciju dažādu psiholoģijas skolu skatījumā. Tiek veidota izpratne par karjeras attīstību cilvēka dzīves ciklos un karjeras attīstību ietekmējošiem faktoriem, kā arī par profesionālās darbības izvēli un pilnveidi ietekmējošiem fenomeniem. Kursā tiek attīstītas prasmes identificēt krīzi, izdegšanas sindromu un stresu izraisošos faktorus darbā. Tiek apgūtas padziļinātas zināšanas par profesionālās karjeras pārvērtēšanas, darba maiņas īpatnībām konkrētos vecumposmos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izvērtēt cilvēka personības attīstības interpretāciju dažādu psiholoģijas skolu skatījumā, arī karjeras veidošanas specifiku konkrētos vecumposmos, izprot atbalsta sniegšanas specifiku konkrēta vecumposma indivīdiem. Semināri un praktiskie darbi (refleksijas).
Prasmes – identificēt krīzes, analizēt izdegšanu darbā ietekmējošos faktorus, spēj novērtēt darba stresu izraisošus faktorus, ilustrēt darbinieku pašaktualizācijas vajadzības izpausmes. Patstāvīgie mājas darbi.
Kompetence – uz iegūto padziļināto zināšanu un prasmju bāzes spēj argumentēti izteikt savu viedokli par analizē profesionālo attīstību ietekmējošos faktorus konkrētos vecumposmos, spēj identificēt profesionālo krīzi. Semināri un praktiskie darbi (refleksijas).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Cilvēka attīstība mūžizglītības un ilgtspējīgas izglītības kontekstā. 2 h.
2. Cilvēka personības attīstība: psihodinamiskajā pieejā (A.Adlers, K.Jungs), epiģenētiskajā pieejā (Ē.Eriksons). 2 h.
3. Biheiviorālā, humānistiskā, ekoloģiskā pieeja cilvēka attīstībai. 2 h.
4. Karjeras attīstība cilvēka dzīves ciklos teoriju skatījumā. 2 h.
5. Vecumposmu attīstības uzdevumi karjerā. 2 h.
6. Cilvēka dzīves ciklu īpatnības: bērnība, jauniešu vecumposms. Gatavība karjerai. 2 h.
7. Pieaugušo periods. Veiksmīgas karjeras determinantes. 3 h.
8. Krīžu veidi: attīstības krīzes, karjeras krīzes, emocionālās krīzes, 30 un 40 gadu krīzes. 3 h.
9. Profesionālās darbības izvēli un pilnveidi ietekmējošie faktori. Pašaktualizācija. 2 h.
10. Profesionālā karjera un iespējamie krīzes faktori darbā. 2 h.
11. Izdegšanas sindroms un stress. 2 h.
12. Izdegšanas sindroma ietekme uz profesionālo darbu, izdegšanas preventīvie pasākumi. 2 h.
13. Profesionālā stresa rašanos ietekmējoši faktori. Stresa profilakse. 2 h.
14. Profesionālās karjeras pārvērtēšana - identificējot veiksmīgu karjeru un pašrealizāciju. 2 h.
15. Darba maiņa. Konsultanta darba specifika. 1 h.
16. Darba zaudēšana. Konsultanta darba specifika. 1 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kumulatīvs vērtējums par semestra darbu: 5 iesūtīti patstāvīgie darbi.
Ieskaite ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Visiem mājas darbiem jābūt iesniegtiem un ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Sagatavots un aizstāvēts teorijas pārskats par cilvēka personības attīstības teorijām, akcentējot prasmi, novērtēt cilvēku kopveselumā. Teorijas atziņas, kuras var izmantot karjeras konsultēšanā vai pedagoģijā.
2. Sagatavots un aizstāvēts teorijas pārskats par cilvēka dzīves cikliem, nosakot profesionālo izaugsmi ietekmējošos faktorus.
3. Sagatavots un aizstāvēts teorijas pārskats - krīze kā izaugsmes faktors cilvēka dzīves ciklos.
4. Sagatavots un aizstāvēts teorijas pārskats par preventīviem pasākumiem darba stresa mazināšanai.
5. Sagatavots un aizstāvēts patstāvīgais darbs – novērojums. Darbs ar bezdarbnieku, faktori, kuri jāievēro karjeras konsultantam konsultēšanas procesā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskajos darbos tiks vērtēta spēja atlasīt informāciju par personas attīstības teorijām, cilvēka attīstības specifiku mūžizglītības kontekstā, karjeras attīstību cilvēka dzīves ciklos un karjeras attīstību ietekmējošiem faktoriem, spēja analizēt un izvērtēt, izdarīt savus secinājumus un tos pamatot. Diskusijās tiks vērtēts izklāstītā materiāla saturs un spēja diskutēt un argumentēt savu viedokli.
Ieskaite tiks vērtēts 10 ballu sistēmā.
5 iesūtīti patstāvīgie darbi (maksimāli 10 balles par katru darbu) sastāda 50% vērtējuma, uzstāšanās semināros – 10%, rakstiska ieskaite – 40%. Ieskaite ar atzīmi 10 ballu sistēmā.

Pamatliteratūra

1. Encyclopedia of Career Development. Vol.1-2. Greenhaus J.H., Callanan G.A. (ed.). Thousand Oaks, California: SAGE, 2006. 992 p. 2. Nelson J.R. Theory and Practice of Counselling and Therapy. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2006. 482 p. 3. Polan E., Taylor D. Journey Across the Life Span: Human Development and Health Promotion. 4th edition. Philadelphia: F.A. Davis Company, 2010. 264 p. 5. Psiholoģija. 1. grāmata: Pamatjautājumi - teorijas un pētījumi. Autoru kolektīvs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 358 lpp. 6. Psiholoģija. 2. grāmata: Personība, grupa, sabiedrība, kultūra. Autoru kolektīvs. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 304 lpp. 7. Psiholoģija. 3. grāmata: Lietišķās jomas. Autoru kolektīvs. Rīga: Zvaigzne ABC. 166 lpp. 8. Jansone I. Cilvēka attīstība un dzīves cikli. Rīga: LU Sociālo zinātņu fakultāte, 2009. 112 lpp.

Papildliteratūra

1. Pourchot T., Smith C. Adult Learning and Development: Perspectives from Educational Psychology. Lawrence Erlbaum Associates, 2006. 2. Микляева А. В. Возрастная дискриминация как социально-психологический феномен. Санкт-Петербург: Речь, 2009. 156 c. 3. Ģeģere A. Izdegšanas sindroms sociālā darba speciālistiem. Rīga: Aisma Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs, 2018. 90 lpp.

Piezīmes

Nozares studiju kurss profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants” obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās; izvēles kurss akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmā "Pedagoģija".