Kursa kods Psih6003

Kredītpunkti 2

Mijdarbību analīze

Zinātnes nozarePsiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Anita Vecgrāve

Dr. psych.

author prof. (Emeritus)

Ludis Pēks

Dr. paed.

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst zināšanas, prasmes un kompetenci par mijdarbību analīzes filozofiju un pamatidejām. Ego stāvokļu modeļi: Vecāks-Pieaugušais-Bērns. Transakcijas un glāsti. Transakciju veidi. Dzīves pozīcijas. Dzīves scenāriji. Laika strukturēšanas veidi. Spēles un spēļu analīze. Rekets.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par mijdarbību analīzi kā līdzekli pašizzināšanai, komunikācijai, pozitīvu attiecību veidošanai starp indivīdiem, grupām. Prasmes komunicēt ņemot vērā stāvokļus Vecāks, Pieaugušais, Bērns, laika strukturēšanu un transakciju veidus. Kompetences- refleksijas spējas par komunikāciju, spēlēm un savu dzīves scenāriju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mijiedarbību analīzes filosofiskie pamatprincipi. EGO stāvokļu modeļi
2 EGO stāvokļu funkcionālā analīze. Egogramma, pārklāšanās
3 EGO stāvokļu struktūranalīze. Otrās kārtas struktūras modeļi. EGO stāvokļu diagnostika
4 Mijiedarbības komunikācijā : tiešās, slēptās, paralēlās, krustojošās, stūra, psiholoģiski nevienlīdzīgās
5 Psiholoģiskie glāsti. Glāstu profīls. Glāstu došanas treniņš. Pašglāsti
6 Laika strukturēšanas veidi. Personības laika strukturēšanas pilnveide. Kontroles darbs
7 Dzīves pozīciju veidošanās. Didaktogēnijas."Vardes vārdnīca". Skolēnu problēmu piederība un tās diagnostika
8 Dzīves scenāriju veidošanās. Scenāriju tipi un veidi
9 Scenārija vēstījumi: vērtējumi, pavēles, draiveri, atļaujas, programmas
10 Scenārija matrica. Scenāriju norise.
11 Miniscenārijs. Ignorēšana, tās matrica.
12 Simbioze. Psiholoģiskais rekets, tā novēršana. Reketa sistēma.
13 Psiholoģiskās spēles, to īpatnības
14 Spēles trijstūris, tā lomas. Lomu pārslēgšanās. Lomu apguve bērnībā un skolā
15 I un II klases spēļu formula. Izmaiņas un kontrakti par tām
16 Pasaciņu rakstīšana un to analīze

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums vismaz 75%, treniņuzdevumu izpilde nodarbībās un mājās, ieskaitīts kontroles darbs, rakstiska testveida jautājumu. Ieskaite ar atzīmi 1., 2., 3.vai 4. semestrī.

Pamatliteratūra

1. Berns E. Spēles, ko spēlē cilvēki: cilvēku attiecību psiholoģija. Rīga: Birojs 2000 Plus, [2002]. 203 lpp.
2. Ķirse A. Atlass un treniņuzdevumi mijiedarbību analīzē. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2002.-31 lpp.
3. Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. PSYLIB, 2004. Available: http://www.psylib.ukrweb.net/books/berne01/index.htm
4. Eric Berne's Transactional Analysis - TA theory development and explanation. 2011. Available: http://www.businessballs.com/transactionalanalysis.htm

Papildliteratūra

1. Berne E. Games people play: The psychology of human relationships. Harmondsworth (Mddx): Penguin Books, 1970. 173 p.
2. Transactional Analysis. 2011. Available: http://www.emotional-literacy.com/ta.htm
3. Schlegel L. Handwörterbuch der Transaktionsanalyse. 2002. Available: http://www.dsgta.ch/download/142dext3wG9Qt.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Transactional Analysis Journal, ISSN 0363-1537
2. The Script, ISSN 0164-7393
3. International Journal for Transactional Analysis Research. ISSN: 0357-7562.42.

Piezīmes

Brīvā izvēle pedagoģijas maģistra akadēmiskajā programmā, pilna un nepilna laika studijās.