Kursa kods Psih5013

Kredītpunkti 6

Karjeras konsultēšanas teorija un metodika

Zinātnes nozarePsiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā240

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits144

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Regīna Baltušīte

Dr. paed.

author vieslekt.

Jānis Pāvulēns

Mg. ed.

Priekšzināšanas

Peda5025, Karjeras attīstības teorijas

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apgūtas karjeras konsultēšanas teorijas, karjeras konsultanta personības īpatnības, karjeras konsultēšanas procesa posmi, metodes kontakta dibināšanai ar klientu, konsultāciju veidi, klienta izpētes metodes (novērošana, intervija, kontentanalīze un citas); studenti iepazīst klienta personības izpētes metodes un perspektīvu vērtēšanu. Apgūst karjeras konsultēšanu multikulturālā vidē, izglītības iestādēs un riska grupās un paaugstina savu izpratni par supervīzijas lomu karjeras konsultanta darbā, mācās izmantot karjeras plānošanas metodes, veidot karjeras attīstības programas un karjeras konsultanta darba dokumentāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par nozīmīgākām karjeras konsultēšanas teorijām, klienta izpētes metodēm un konsultāciju veidiem; par multikulturālo konsultēšanu un konsultēšanu riska grupās, klienta lietu veidošanas prasībām, karjeras konsultēšanu izglītības iestādēs – 1. un 2. kontroldarbi, praktiskie un patstāvīgie darbi.
Prasmes spēj veidot kontaktu ar dažādu grupu klientiem, izprast un novērtēt viņu individuālās atšķirības un vēlmes, izpētīt un izvērtēt klienta vajadzības un to sasaisti ar vēlmēm un iespējām; konsultēt multikulturālā vidē un riska grupās, organizēt konsultatīvo darbību izglītības iestādēs, konsultēt dažādu vecumposmu skolēnus un studentus karjeras izvēles jautājumos; izprast un novērtēt klientu individuālās atšķirības un vēlmes; konsultēt skolotājus par karjeras izvēli izglītības satura ietvaros - praktiskie un patstāvīgie darbi.
Kompetences – kliencentrēta attieksme konsultēšanā, spēj izstrādāt, aprobēt un izvērtēt konsultēšanas metodikas un programmas, veikt to, izvēlēties atbilstošus konsultāciju veidus; veikt karjeras konsultēšanas procesā iegūto datu apkopošanu un analīzi; projektēt un sniegt atbalstu klientam viņa personīgo īpašību, spēju un prasmju samērošanā ar izvēlētājam karjeras virzienam nepieciešamajām kompetencēm; integrēt karjeras konsultēšanas teorētiskās zināšanas praktiskā konsultēšanas darbībā atbilstoši organizācijas darbības specifikai, profesionālās darbības profilam un mērķauditorijai, vides, t.sk. situācijas kontekstam; izstrādāt individuālās karjeras konsultācijas programmu, to ieviest un izvērtēt mūžizglītības kontekstā, kā arī dot padomus un atbalstīt klientu lēmuma pieņemšanā; apzināties supervīzijas un pašattīstības lomu karjeras konsultanta darbā; kombinēt dažādas pieejas karjeras konsultēšanā; kritiski izvērtēt pētnieciskās darbības rezultātus - praktiskie darbi, patstāvīgie darbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Holistiskā pieeja karjeras konsultēšanā.
2. Karjeras konsultēšana un psiholoģiskā konsultēšana.
3. Karjeras konsultēšanas struktūra.
4. Personību vērtējošās metodikas karjeras konsultēšanā.
5. Karjeras konsultāciju apmeklēšanas iemesli. Slēptās problēmas.
6. Karjeras grūtības un problēmas. Karjeras problēmu klasifikācija.
7. Klientu veidi.
8. Karjeras lēmumu pieņemšanas problēmas. Karjeras lēmuma pazīmes. Grūtības lēmumu pieņemšanā.
9. Karjeras izpratne mūsdienās.
10. Karjeras konsultanta darbības veidi un jomas.
11. Karjeras konsultēšanas misija.
12. Klienta apzināšanās stiprināšana.
13. Karjeras konsultanta loma dažādās konsultēšanas situācijās.
14. Konsultēšanas sarunas telpa, struktūra, saturs.
15. Klienta vēsture – dzīves un karjeras situācija un tās konteksts.
16. Emocijas un jūtas karjeras konsultēšanā.
17. Darbs ar “grūtajiem” (nemotivētiem, pasīviem, agresīviem u.c.) klientiem.
18. Karjeras konsultanta darbību veicinošie un traucējošie uzskati.
19. Klienta izzināšana karjeras izvēles situācijā.
20. Grupu karjeras konsultēšana.
21. Karjeras konsultēšana Internetā.
22. Karjeras konsultēšanas dokumentācija.
23. Supervīzijas karjeras konsultēšanā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% nodarbību apmeklējums, aktīva dalība nodarbībās, sekmīgi novērtēti 2 kontroldarbi, četri patstāvīgie darbi un praktiskie uzdevumi, sekmīgi nokārtots mutiskais eksāmens (viens jautājums par konsultēšanas teorijām maģistra darbā; viens jautājums par karjeras konsultēšanas procesu).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. patstāvīgais darbs – vienas konsultēšanas metodes apraksts un praktiska demonstrēšana.
2. patstāvīgais darbs – video izmantošana karjeras nodarbībās (konkrētai mērķgrupai).
3. patstāvīgais darbs – izstrādāta programma vai metodiskais materiāls (10 nodarbības (pa 90 minūtēm) mērķgrupai) saistībā ar maģistra darba tematu.
4. patstāvīgais darbs – viena klienta konsultēšana (3 konsultācijas, karjeras attīstības programmas izveide un konsultēšanas teorētiskais pamatojums). Darba apjoms 25 lpp.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējums ir atkarīgs no 2 kontroldarbu, praktisko darbu un četru patstāvīgo darbu kumulatīvā vērtējuma un eksāmena vērtējuma. Kontroldarbi tiek vērtēti ar sekmīgu atzīmi, ja pareizi atbildēts vismaz 50% jautājumu. Patstāvīgo un praktisko darbu vērtēšana notiek atbilstoši tajos noteiktajiem kritērijiem. Gala atzīme ir vidējais aritmētiskais starp 2 kontroldarbu un četru patstāvīgo darbu atzīmēm un praktisko darbu vērtējumiem un eksāmena vērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Amundsons N. Aktīvā iesaistīšanās. Esība un darbība karjeras konsultēšanā. [tiešsaiste] 4. izdevums. Rīga: VIAA, 2016. [skatīts 07.02.2019.] Pieejams: https://viaa.gov.lv/library/files/original/Amundsen_book_FINAL.pdf 2. Ertelts B. J., Šulcs V. Karjeras konsultēšanas kompetences. Rīga: VIAA, 2008. 3. Konsultēšanas un psihoterapijas teorija un prakse. G. Ratniece u.c. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 4. Brown S.D., Lent R.W. Career Development and Counseling. Putting Theory and Research to Work. John Wiley and Sons, Inc., 2013. 5. New perspectives on career counseling and guidance in Europe: Building careers in changing and diverse societies. V.Cohen-Scali, J. Rossier, L. Nota (Eds.). Cham: Springer International Publishing, 2018. 6. Supervīzija: teorija, pētījumi, prakse. K.Mārtinsone, S.Mihailova (sast.). Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. 7. McMahon M. Career Counselling: Constructivist Approaches. 2nd Edition. London: Routledge, 2017. 8. Pāvulēns J., Mārtinsone K., Mihailova S. Konsultatīvais atbalsts skolēniem. Rīga: RaKa, 2018. . 9. Savicks M. Dzīves plānošanas rokasgrāmata. [tiešsaiste] Rīga: VIAA. 2017 [skatīts 07.02.2019.] Pieejams: https://viaa.gov.lv/library/files/original/M.Savicks_Dzives_planosanas_rokasgramata.pdf 10. Zunker V.G. (2012). Career Counselling: A Holistic Approach. 8th ed. Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012.

Papildliteratūra

1. Čehlovs M. Vidusskolēnu pašnoteikšanās humanitārie aspekti. Rīga: RaKa, 2011. 2. Korna E. Karjeras izglītība: Tukuma 2. vidusskolas pieredze. Rīga: Raka, 2011. 3. Lemešonoka I. Kompetenču pieeja karjeras izglītībā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 4. Mārtinsone K., Pipere A., Kamerāde D. Pētniecībā: teorija un prakse. Rīga: Raka, 2016. 5. Raščevska M. Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga, RAKA, 2005. 6. Rogers C. Client – centred therapy. In: J.J. Kutush, A. Wolf (Eds.) Psychotherapist’s casebook. San Francisko: Jossey – Bass, 1986 7. Stillman D., & Stillman J. Gen Z Work: How the Next Generation Is Transforming the Workplace. Harper Collins Publishers, 2017. 8. Соломин И. (2006). Современные методы психологической экспресс-диагностики и профессионального консультирования. Санкт – Петербург: Речь,

Periodika un citi informācijas avoti

1. British Journal of Guidance and Counselling 2. Journal of Career Development ISSN: 08948453 3. International Journal for Educational and Vocational Guidance ISSN: 1573-1782 (electronic version) 4. Journal of Career Assessment (JCA) eISSN: 15524590

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants” 1.kursā pilna un nepilna laika studijās