Code du cours Psih5010

Crédits 2

La quantité totale d'heures en classe80

Nombre de conferences16

Nombre de travaux pratiques et des séminaires16

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant48

Date de l'approbation du cours05.04.2011

Auteur du cours

author

Larisa Brokāne

Connaissances de base

Peda5016,

Peda5017,

Manuels

1. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 2. Špona A. Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: RAKA, 2004. 190 lpp. 3. Maslo E. Mācīšanās spēju pilnveide. Rīga: RAKA, 2003. 192 lpp 4. Karpova Ā. Personība: teorijas un to radītāji: mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 222lpp

Ouvrages supplémentaires

1. Svence G. Pieaugušo psiholoģija. Rīga: RAKA, 180 lpp. 2. No zināšanām uz kompetentu darbību. Rakstu krājums. Titulredaktore Maslo I. Rīga: LU, Akadēmiskais apgāds, 2006. 186 lpp. 3. Karpova Ā. Ģimenes psiholoģija. Rīga: RaKa, 2006.

Périodiques et d`autres ressources d`information

1. Journal of Education for Teaching. Online ISSN: 1360-0540. http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02607476.asp 2. Journal of Educational Psychology. Online ISSN: 1939-2176. http://www.apa.org/pubs/journals/edu/index.aspx 3. Žurnāls „Skolas vārds”, www.skolasvards.lv