Kurs-Code Psih5010

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)05.04.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Larisa Brokāne

Vorkenntnisse

Peda5016,

Peda5017,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 2. Špona A. Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: RAKA, 2004. 190 lpp. 3. Maslo E. Mācīšanās spēju pilnveide. Rīga: RAKA, 2003. 192 lpp 4. Karpova Ā. Personība: teorijas un to radītāji: mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 222lpp

Weiterfuhrende Literatur

1. Svence G. Pieaugušo psiholoģija. Rīga: RAKA, 180 lpp. 2. No zināšanām uz kompetentu darbību. Rakstu krājums. Titulredaktore Maslo I. Rīga: LU, Akadēmiskais apgāds, 2006. 186 lpp. 3. Karpova Ā. Ģimenes psiholoģija. Rīga: RaKa, 2006.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Journal of Education for Teaching. Online ISSN: 1360-0540. http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02607476.asp 2. Journal of Educational Psychology. Online ISSN: 1939-2176. http://www.apa.org/pubs/journals/edu/index.aspx 3. Žurnāls „Skolas vārds”, www.skolasvards.lv