Код курса Psih5010

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса05.04.2011

Разработчик курса

author

Larisa Brokāne

Предварительные знания

Peda5016,

Peda5017,

Учебная литературa

1. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 2. Špona A. Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: RAKA, 2004. 190 lpp. 3. Maslo E. Mācīšanās spēju pilnveide. Rīga: RAKA, 2003. 192 lpp 4. Karpova Ā. Personība: teorijas un to radītāji: mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 222lpp

Дополнительная литература

1. Svence G. Pieaugušo psiholoģija. Rīga: RAKA, 180 lpp. 2. No zināšanām uz kompetentu darbību. Rakstu krājums. Titulredaktore Maslo I. Rīga: LU, Akadēmiskais apgāds, 2006. 186 lpp. 3. Karpova Ā. Ģimenes psiholoģija. Rīga: RaKa, 2006.

Периодика и другие источники информации

1. Journal of Education for Teaching. Online ISSN: 1360-0540. http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02607476.asp 2. Journal of Educational Psychology. Online ISSN: 1939-2176. http://www.apa.org/pubs/journals/edu/index.aspx 3. Žurnāls „Skolas vārds”, www.skolasvards.lv