Kursa kods Psih5010

Kredītpunkti 2

Pedagoģija un psiholoģija III

Zinātnes nozarePsiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums05.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Larisa Brokāne

Dr. psych.

Priekšzināšanas

Peda5016, Pedagoģija un psiholoģija I

Peda5017, Pedagoģija un psiholoģija II

Kursa anotācija

Studijas domātas pedagoģijas maģistru akadēmiskas programmai pedagoģijā un psiholoģijā (III). Kursa saturā tiek pievērsta uzmanība pedagoģiskās psiholoģijas jēdzienu izpratnei. Maģistranti tiks iepazīstināti ar pedagoģiskās psiholoģijas vēsturisko attīstību, personības attīstības psiholoģiskām pieejām, kā arī tiks sniegtas praktiskās zināšanas pedagoģiskā psiholoģijā un iespējas izmantot tās praksē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: zina psiholoģijas skolas un virzienus; psiholoģiskās kategorijas un teorijas saistībā ar izglītības, pedagoģisko un mācību procesu. Prasmes: prot analizēt un sistematizēt zināšanas, kuras vērtējamas ar testu palīdzību, kā arī spēja integrēt un patstāvīgi pilnveidotu mācību un pedagoģisko procesu izglītības ilgtspējas kontekstā, kas tiks realizēts rakstot patstāvīgu darbu(zinātnisko rakstu).
Kompetences: spēj izmantot psiholoģijas un pedagoģijas zināšanas un prasmes daudzveidīgā izglītības vidē atbilstoši izglītības mērķiem, mērķauditorijas un izglītības vides specifikai.
Vērtējums ir atkarīgs no kumulatīvā vērtējuma.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pedagoģiskās psiholoģijas priekšmets un metodes.(2h)
2. Psiholoģijas teorijas pedagoģiskā procesā: saturs un analīze.( 2h)
3. Mācīšanās kā pedagoģiskās psiholoģijas kategorija.( 2h)
4. Pedagoģiskās darbības subjekti. Mācīšanas un mācīšanās izpratne apmācībā.( 2h)
5. Psiholoģijas kategorijas un teorijas saistībā ar pedagoģisko un mācību procesu.( 2h)
6. Pedagoģiskais process socializācijas kontekstā.( 2h)
7. Psiholoģisko faktoru ietekme uz pedagoģisko procesu.( 2h)
8. Pedagoģiskās darbības, funkcijas un motivācija .( 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pamatprasības tiek noteiktas studiju priekšmeta pirmā nodarbībā: piedalīšanas lekcijās un semināros, praktisku darbu izpildīšana veiksmīga testu pārbaudes nokārtošana un raksta satura un prezentācija izvērtēšana.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mācību gaitā zināšanas tiks pārbaudītas ar tematisko testu un praktisko darbu palīdzību, kas tiek realizēts kā individuālais darbs, izmantojot psiholoģiskus testus, kā arī dalība semināros un grupu darbā ar mērķi atspoguļot lekciju kursā iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences. Patstāvīgais darbs (zinātniskais raksts) tiek veidots visa semestra laikā, kuru jāiesniedz elektroniski un jāprezentē grupā atbilstoši plānojumam pirmajā nodarbībā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvais vērtējums (10 punkti veido vērtējuma 1 balli):
• Divi tematiskie testi – 40 punkti
• Praktiskais darbs – 20 punkti
• Patstāvīgā darba veidošana
(prezentācija) - 40 punkti

Pamatliteratūra

1. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 2. Špona A. Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: RAKA, 2004. 190 lpp. 3. Maslo E. Mācīšanās spēju pilnveide. Rīga: RAKA, 2003. 192 lpp 4. Karpova Ā. Personība: teorijas un to radītāji: mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 222lpp

Papildliteratūra

1. Svence G. Pieaugušo psiholoģija. Rīga: RAKA, 180 lpp. 2. No zināšanām uz kompetentu darbību. Rakstu krājums. Titulredaktore Maslo I. Rīga: LU, Akadēmiskais apgāds, 2006. 186 lpp. 3. Karpova Ā. Ģimenes psiholoģija. Rīga: RaKa, 2006.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Education for Teaching. Online ISSN: 1360-0540. http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02607476.asp 2. Journal of Educational Psychology. Online ISSN: 1939-2176. http://www.apa.org/pubs/journals/edu/index.aspx 3. Žurnāls „Skolas vārds”, www.skolasvards.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss pedagoģijas maģistra programmā pilna un nepilna laika studijās nozares teorētiskajā daļā (A daļa).