Kursa kods Psih4003

Kredītpunkti 1.50

Inženierpsiholoģija

Zinātnes nozarePsiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Līga Damberga

Mg. paed.

author vieslekt.

Anda Zvīgule

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti pilnveido zināšanas par inženierpsiholoģijas pētījumu virzieniem, tās skatījumu Krievijā un Rietumvalstīs, par informācijas mijiedarbību starp darba darītāju un tehniku, izzina līdzekļus un metodes profesionālajā adaptācijā, komunikācijā ar pasūtītāju, instrukciju veidošanā iekārtu apkalpotājiem. Kursa ietvaros studenti attīsta prasmes diskutēt un pamatot savu viedokli, radoši domāt un meklēt inovatīvus problēmu risinājumus. Ar grupu darbu, situāciju un problēmu analizēšanu tiek sekmēta studentu prasme pašiem saskatīt, formulēt, vērtēt un rast piemērotākos risinājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: spēj raksturot psiholoģijas nozīmi inženiera ikdienas darbībā un profesionālajā virzībā; sniegt piemērus par ergonomiku, funkciju sadalījumu starp cilvēku un mašīnu darba efektivitātes, drošības, kvalitātes, precizitātes, ātruma faktoru nodrošināšanai; izprast pozitīvas sadarbības ar pasūtītāju nozīmi.
• Prasmes: spēj diskutēt par inženierpsiholoģijas nozīmi savā profesijā un pamatot savu viedokli; sagatavot prezentāciju un uzstāties auditorijas priekšā; analizēt cilvēks – cilvēks un cilvēks – mašīna mijiedarbību un komunikācijas barjeras.
• Kompetence: spēj pielāgot iekārtas dizainu un vidi cilvēkam, ņemot vērā cilvēku psiholoģiskās spējas, dotumus un ierobežojumus; īstenot subjekta – subjekta attiecībām atbilstošu saskarsmi, adekvāti veicot savu profesionālo darbību un izvairoties no izdegšanas; spēj radoši darboties un izmantot inovatīvus problēmu risinājumus, attīstīt sociālo kompetenci.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Inženierpsiholoģija kā starpdisciplinārs priekšmets.
2 Cilvēku un mašīnu sistēmas komunikācijas specifika.
3 Inženierpsiholoģija Krievijā un Rietumu valstīs.
4 Komunikācija cilvēks - mašīna, cilvēks - cilvēks.
5 Komunikācijas šķēršļi.
6 Radoša domāšana.
7 Metodes jaunu ideju izstrādei.
8 Inovatīva domāšana. Inovācijas.
9 Problēmsituācijas un inovatīvi risinājumi.
10 Inženierpsiholoģija un ergonomika.
11 Instrukciju veidošana mašīnu sistēmas apkalpošana.
12 Inženierpsiholoģijas interneta resursu izpēte.
13 Sadarbība ar pasūtītāju.
14 Lietišķa spēle –mašīnas projektēšana.
15 Lietišķa spēle –mašīnas projektēšana.
16 Refleksija un atgriezeniskā saite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Sekmīgi nokārtoti patstāvīgie darbi un pārbaudes uzdevumi, nostrādāti praktiskie darbi.

Pamatliteratūra

1. Cтрелков Ю. К. Инженерная и профессиональная психология. Mосква: Академия, 2005. 360 c.
2. Ergonomika darbā. Rīga: [b. i., 2004.], 176 lpp.
3. Kroemer K., Kroemer H., Kroemer-Elbert K. Engineering Physiology: Bases of Human Factors Engineering/Ergonomics. Berlin: Springer, 2010. 350 p.
4. Inovatīva domāšana “Harvard Business Review on” grāmatu sērija. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2007. 203 lpp.

Papildliteratūra

1. Roja Ž . Ergonomikas pamati. Rīgā, 2008. 190 lpp.
2. Куликов О. Н.,. Ролин Е. И. Безопасность труда на предприятиях строительных материалов, изделий и конструкций. Mосква: Академия, 2011. 368 c.
3. Efektīva komunikācija (Harvard Business Review on). Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2006. 160 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. EBSCO datu bāzes. [Skatīts 24.11.2011.]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/
2. Applied Experimental and Engineering Psychology [tiešsaiste]. [Skatīts 24.11.2011.]. Pieejams: http://www.apa21.org

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmā ”Mašīnu projektēšana un ražošana”, „Lauksaimniecības inženierzinātne” un „Lauksaimniecības enerģētika” pilna un nepilna laika studentiem.