Kursa kods Psih3009

Kredītpunkti 2

Pirmsskolas psiholoģija

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareAttīstības psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Regīna Baltušīte

Dr. paed.

author vieslekt.

Inga Andersone-Penčuka

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pirmsskolas vecuma bērnu psihiskajā attīstībā. Studiju kursa ietvaros studenti pilnveido zināšanas par pirmsskolas vecumposma augšanas un attīstības vispārējām likumsakarībām dažādu autoru skatījumā. Studenti, balstoties uz bērncentrētu pieeju, gūst priekšstatu par bērna attīstību vienotā veselumā, bērnu kognitīvās, personiskās, emocionālās un gribas sfēras attīstības īpatnībām, pirmsskolas vecuma bērnu gatavības skolai psiholoģiskajiem rādītājiem. Studiju kursa ietvaros studenti demonstrējot izpratni, prasmi analizēt, sintezēt

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - zina pirmsskolas psiholoģijas pamatjēdzienus, bērna augšanas un attīstības vispārējās likumsakarības; bērnu individuālo attīstību, apgūstot pirmsskolas izglītības programmas saturu;
• prasmes – prot analizēt, salīdzināt un izvērtēt pirmsskolas vecuma bērnu vecumposmu periodizāciju dažādu autoru skatījumā, prot teorētiski izvērtēt bērna attīstības likumsakarības pirmsskolas izglītības programmas saturā dažādās darbības jomās, prot izmantot informācijas tehnoloģiju līdzekļus, sagatavojot prezentāciju;
• kompetence – spēj izvērtēt bērna augšanas un attīstības vispārējās likumsakarības vienotā veselumā, spēj saskatīt šīs likumsakarības pirmsskolas izglītības programmas saturā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 . Bērna augšanas un attīstības vispārējās likumsakarības pirmsskolas periodā. Ārējo un iekšējo faktoru ietekme.
2 Vecumposmu periodizācija dažādu autoru skatījumā.
3 Pirmsskolas vecuma bērnu nervu sistēmas attīstības īpatnības.
4 Bērns kā vienots veselums. Bērncentrēta pieeja pirmsskolā.
5 Pirmsskolas vecuma bērnu kognitīvās, emocionālās un gribas sfēras attīstības īpatnības.
6 Personības attīstības raksturojums.
7 "Daudzveidīgā intelekta" teorija pirmsskolā.
8 Emocionālā inteliģence pirmsskolā.
9 Sociālas vides loma bērna attīstībā.
10 Kopveseluma pieeja pirmsskolēna audzināšanā un psihiskajā attīstībā
11 Personībai nozīmīga un mērķtiecīga darbība audzināšanā.
12 Pieķeršanās teorijas raksturojums un nozīme bērna attīstībā.
13 Rotaļu un spēju psiholoģija.
14 Pirmsskolas vecuma bērnu gatavības skolai psiholoģiskie rādītāji.
15 Bērnu mācīšanās grūtības un mācīšanās traucējumi.
16 Spēju attīstība pirmsskolas vecumā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sagatavoti un iesniegti darbi par vecumposmu periodizāciju dažādu autoru skatījumā pirmsskolā; pirmsskolas vecuma bērnu attīstību, balstoties uz kādu no teorijām; bērna gatavību skolai kādā jomā. Uzrakstīti 3 ieskaites darbi. Sagatavota uzstāšanās un prezentācija.80% lekciju apmeklējums, izstrādāti visi patstāvīgie darbi (40%)., uzrakstīti 3 ieskaites darbi (40%), sagatavota prezentācija (20%).

Pamatliteratūra

1. Amonašvili Š. Bērna kausā mirdz kultūras grauda iedīglis. Rīga: [Citrons], 2007. 54 lpp.
2. Svence G. Attīstības psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 157 lpp.
3. Shaffer D., Kipp K. Developmental Psychology: Childhood & Adolescence: Childhood. 8 Edition. Wadsworth, Cengage learning, Canada, 2009. 668 p.
4. Рыжов Б. Системная периодизация развития. Журнал. Системная психология и социология, 2012. № 5. Pieejams tiešsaistē: http://systempsychology.ru/downloads/journal/5_2012.pdf

Papildliteratūra

1. Smith L., Elliott C. Child Psychology and Development For Dummies . Wiley Publishing Inc., Indianapolis, Indiana 2011.
2. Piažē Ž. Bērna intelektuālā attīstība. Rīga: Pētergailis, 2002. 320 lpp.
3. Vigotskis Ļ. Domāšana un runa. Rīga: Eve, 2002. 391 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Psychology Today. ISSN: 0033-3107 Pieejams arī: http://www.psychologytoday.com/
2. Review of General Psychology. ISSN 1089 - 2680
3. Journal of Personality and Social Psychology. ISSN el 1939 - 1293

Piezīmes

Izvēles kurss: TF profesionālā bakalaura studiju programmā „Mājas vide izglītībā”, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Profesionālās izglītības skolotājs” pilna un nepilna laika studijās pavasara semestrī.