Kursa kods Psih2036

Kredītpunkti 2

Saskarsmes psiholoģija

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareSociālā psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa anotācija

Students pilnveido zināšanas, prasmes, refleksijas spējas par verbālo un neverbālo saskarsmi, tipiskām saskarsmes situācijām, kas nodrošina saskarsmes plānošanu, realizāciju un konkrēto situāciju analīzi. Attīsta savas sociālās iemaņas darbā ar klientiem. Studenti saista teoriju ar reālo dzīvi, diskutē un pamato savu viedokli. Praktiskajos darbos tiek sekmēts komandas darbs un radoši risinājumi..

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: prot raksturot saskarsmes psiholoģijas pamatjēdzienus, saskarsmes procesu, raksturot pozitīvu saskarsmi ar klientu un partneriem; sniegt piemērus par saskarsmes teorētiskiem aspektiem;
• Prasmes: spēj izmantot zināšanas patstāvīgajos un praktiskajos darbos par saskarsmes procesu; veidot pozitīvu saskarsmi ar klientiem un partneriem; uzstāties auditorijas priekšā un veidot prezentācijas; analizēt konfliktus, saskarsmes barjeras un saskarsmes stilus; izprast neverbālo komunikāciju.
• Kompetence: spēj izvērtēt un izmantot saskarsmes prasmes ikdienas situācijās, profesionālajā darbībā un personīgajā attīstībā; sadarboties ar partneriem un klientiem; izvēlēties optimālu problēmas risinājumu un pieņemt lēmumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ieskats saskarsmes psiholoģijā: priekšmets un tā lietderīgums.
2 Konflikti, personība un konfliktu risināšanas metodes.
3 Verbālās saskarsme: iepazīšanās, pirmais iespaids.
4 Komunikācijas modelis, komunikācijas barjeru analīze.
5 Interakcija, komunikācija un saskarsmes stili.
6 Interakcija, komunikācija un saskarsmes stili.
7 Neverbālā saskarsme.
8 Neverbālā saskarsme.
9 Problēmsituāciju analīze grupā.
10 Imidžs: noteicošais lietišķajā saskarsmē.
11 Imidžs: noteicošais lietišķajā saskarsmē.
12 Uzstāšanās māksla auditorijas priekšā.
13 Prezentācijas veidošana.
14 Uzstāšanās (prezentācija) ar sagatavotu runu auditorijas priekšā.
15 Uzstāšanās (prezentācija) ar sagatavotu runu auditorijas priekšā.
16 Atgriezeniskā saite un refleksija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti patstāvīgie darbi un nostrādāti praktiskie darbi, izpildīti mājas un pārbaudes uzdevumi. Noslēdzošā kontrole – ieskaite ar atzīmi. Aktīva piedalīšanās semināros un diskusijās.

Pamatliteratūra

1. Garleja R. Darbs, organizācija, psiholoģija. Rīga: RaKa, 2010. 205 lpp.
2. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku: saskarsmes psiholoģija. Rīga: Kamene, 2006. 125 lpp.
3. Pīzs A. Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava, 2006. 208 lpp.
4. Thompson N. Effective communication: a guide for the people professions. New York: Palgrave Macmillan, 2011. 272 p.

Papildliteratūra

1. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2002. 123 lpp.
2. Kozlovs N. Saskarsmes māksla. Rīga: Jumava, 2008. 341 lpp.
3. Seiler W. J. Communication: making connections: Allyn & Bacon, 2011. 512 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Personality and Social Psychology. American Psychological Association (APA) Print ISSN: 0022-3514. Online ISSN 1939 - 1293
2. Psiholoģija Mums ISBN 978 - 9984 - 14 - 435 : starpnozaru žurnāls. Rīga : Juristu Ģilde, 2003- . ISSN 1691-0982
3. Psiholoģijas Pasaule ISBN 978 - 9984 - 9616 - 2 -1. Rīga : Daro Cēsis, 2003- ISSN 1691-0435.

Piezīmes

Obligātais kurss LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība" pilna laika studentiem.