Kursa kods Psih2034

Kredītpunkti 2

Saskarsmes psiholoģija

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareSociālā psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Jānis Pāvulēns

Mg. ed.

Kursa anotācija

Studenti pilnveido zināšanas, prasmes un refleksijas spējas par verbālo un neverbālo saskarsmi, un pilnveido savu sociālo kompetenci klientcentrētai darbībai. Nodarbībās, saistot teoriju ar reālo dzīvi, studenti diskutē un pamato savu viedokli, praktiskajos darbos tiek sekmēts komandas darbs un radoši risinājumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas- spēj raksturot saskarsmes psiholoģijas pamatjēdzienus un saskarsmes procesu – kontroldarbs
spēj raksturot savas saskarsmes priekšrocības un trūkumus – 2. mājas darbs
Prasmes - spēj analizēt uzvedību konfliktsituācijās – 3. mājas darbs
spēj noteikt saskarsmes stilus un barjeras – 2. mājas darbs
Kompetence - spēj, izvērtējot sarežģītu profesionālās saskarsmes situāciju, patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un prezentēt informāciju – 1. mājas darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Saskarsmes psiholoģijas pamatjēdzieni – 2 h
2. Saskarsme celtniecības jomas speciālistu darbā – 2 h
Kontroldarbs. Saskarsmes psiholoģijas pamatjēdzieni.
3. Saskarsmes funkcijas un struktūra – 2 h
4. Komunikācijas veidi. Komunikācijas barjeras – 2 h
5. Verbālā komunikācija. Klausīšanās nozīme saskarsmē. Klausīšanās veidi – 2 h
6. Uzstāšanās publikas priekšā. Prezentācijas – 2 h
7. Neverbālā komunikācija – 2 h
8. Saskarsmes stili – 2 h
9. Saskarsme ar sarežģītām personībām – 2 h
10. Manipulāciju pārvarēšana. Pašapliecinoša saskarsme – 2 h
11. Konfliktu veidi un konfliktu risināšanas stratēģijas – 2 h
12. Lietišķa un klientcentrēta saskarsme – 2 h
13. Saskarsme sociālajās grupās un komandās – 2 h
14. Darba grupas vadība. Līderi un vadītāji – 2 h
15. Interaktīvo un radošumu veicinošo metožu izmantošana lēmumu pieņemšanā – 2 h
16. Refleksija un atgriezeniskā saite saskarsmē – 2 h
1. mājas darba prezentācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Akumulējošs vērtējums bez papildus zināšanu pārbaudes studiju kursa noslēgumā, apkopojot semestra studiju rezultātus.
Kontroldarbam un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.mājas darbs. Sarežģītas profesionālās saskarsmes situācijas izpēte (mājas darbs jāprezentē studentu grupā kursa noslēgumā un jāiesniedz elektroniski pirms prezentēšanas)
2.mājas darbs. Saskarsmes pašizpēte (apjoms līdz 2 lpp, iesniedz elektroniski)
3.mājas darbs. Konflikta pārvarēšanas stilu pašizpēte. (apjoms līdz 1 lpp, iesniedz elektroniski)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Mājas darbus un kontroldarbu novērtē saskaņā ar mājas darbā vai kontroldarbā noteikto vērtēšanas kārtību.
Katrs mājas darbs un kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā, kur 10 ir maksimālais iespējamais, bet 4 ir zemākais sekmīgais vērtējums.
Ieskaites atzīmi aprēķina kā 1. mājas darba vērtējuma un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm, vidējo aritmētisko.

Pamatliteratūra

1. Dubkēvičs L. Saskarsme audzēkņiem. Rīga: Jumava, 2006. 223 lpp. 2. Herbsts D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 119 lpp. 3. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga: Kamene, 2006. 130 lpp. 4. Pīzs A. Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava, 2006. 414 lpp. 5. Reņģe V. Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 180 lpp.

Papildliteratūra

1. Egidess A. Saskarsmes labirinti: kā iemācīties sadzīvot ar cilvēkiem. Rīga: Jumava, 2006. 405 lpp. 2. Kozlovs N. Saskarsmes māksla. Rīga: Jumava, 2008. 341 lpp. 3. Efektīva komunikācija Rīga: Lietišķās Informācijas Dienests, 2006. 160 lpp. (Harvard Business Review on).

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Personality and Social Psychology. [tiešsaiste]. American Psychological Association (APA) Print ISSN: 0022-3514. Online ISSN 1939 - 1293. [skatīts 24.11.2011.]. Pieejams EBSCO datubāzēs: http://search.ebscohost.com/ 2. Biznesa Psiholoģija. http://www.biznesapsihologija.lv/ 3. Social Psychology Network. https://www.socialpsychology.org/

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Būvniecība" un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Būvniecība".