Kursa kods Psih2032

Kredītpunkti 2

Personības psiholoģija

Zinātnes nozarePsiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inga Andersone-Penčuka

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apskatīta personības struktūra, analizētas personības izpratnes dažādās teorijas un pieejas, personības virzības iespējas profesionālajā izglītībā (skolotāju un audzēkņu vajadzības, mērķi, intereses, attieksmes, slieksmes, motīvi, pārliecība), apskatīta personības pieredzes, zināšanu, prasmju, iemaņu un individuālo īpatnību nozīme mūsdienīga mācību procesa organizēšanā, profesijas apguvē, audzēkņu konkurētspējas veicināšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas - izpratne par personību, personības struktūru, dažādām personības teorijām un pieejām, personības attīstības iespējām un virzību mācību iestādē, tās lomu mūžizglītībā un karjeras veidošanā;
• prasmes – prot teorētiski izvērtēt personības struktūru, analizēt, salīdzināt un izvērtēt dažādas personības teorijas un pieejas, izprot to nozīmi mācību un audzināšanas procesa organizēšanā un vadīšanā profesionālās izglītības vidē, prot gūtās zināšanas integrēt pedagoģiskajā darbā un uzstāties dažādās auditorijās;
• kompetences – spēj izvērtēt personības svarīgo lomu mācību procesā, spēj studiju kursā gūtās zināšanas integrēt pedagoģiskajā darbā. Spēj uzstāties auditorijas priekšā un demonstrēt prezentāciju.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Personība un dažādas pieejas tās izpratnei.
2. Personības definīcija. Personības kritēriji un tipoloģija. Struktūras problēma.
3. Personības virzība: vajadzības, mērķi, intereses, attieksmes, slieksmes, motīvi, pārliecība.
4. Personības pieredze: zināšanas, prasmes, iemaņas, ieradumi. Džohari logs.
5. Personības izpētes koncepcijas.
6. Psihodinamiskā personības teorija (Z. Freids). Id, Ego, Suprego vienība un cīņa.
7. Analītiskā pieeja (K.G. Jungs). Introversija un ekstraversija. Kolektīvā bezapziņa. Arhetipi.
8. Individuālpsiholoģiskā pieeja (A. Ādlers). Personības nepilnvērtības un pilnvērtības problēma. Personības tieksmju mijiedarbība.
9. Humānistiskā pieeja personības attīstībā (K. Rodžers, A. Maslovs). Es-koncepcija. Pašapziņa, pašnovērtējums, pašrealizācija, pašcieņa.
10. Viengabalainu personību raksturojošas pazīmes. Personības attīstības līmeņi (A.Milts)
11. Iezīmju teorijas pieeja, personības attīstība, personības brieduma kritēriji un konceptuālie principi (G. Olports)
12. Personības kognitīvā teorija (Dž. Kellijs).
13. Uzvedības teorija (B. Skinners, Dž. Votsons, A. Bandura, Dž. Rodžers). Modelēšana. Uzvedības atdarināšana. Agresija un vardarbības modeļi.
14. Darbības teorija (S. Rubinšteins, A. Ļeoņtjevs, A. Kovaļovs). Virzība un paškontrole.
15. Dispozicionālā personības teorija (H. Aizenks, G. Olports). Kardinālās, centrālās un sekundārās iezīmes.
16. Personības attīstības un izaugsmes iespējas profesionālās izglītības vidē.
17. Profesionālās izglītības skolotājs – personība audzēkņiem un kolēģiem.
18. Personības individuālais stils.
19. Emocionālās inteliģences loma personības panākumos (H. Gārdners).
20. Manipulācijas un pašaktualizācija, mobings, bosings, konkurētspēja. Personības psiholoģiskās aizsardzības paņēmieni.
21. Personība izglītības ilgtspējīgas attīstības kontekstā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% lekciju un semināru apmeklējums, sekmīgi nokārtoti patstāvīgie darbi, sagatavots un prezentēts patstāvīgais darbs audzināšanas stundai.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – sagatavota recenzija par kādu no personības teorijām apjoms (līdz 2lpp iesniedz elektroniski).
Patstāvīgais darbs – izstrādāts izvērsts audzināšanas stundas plāns grupas saliedēšanai (apjoms līdz 3 lpp., iesniedz elektroniski).
Patstāvīgais darbs – sagatavota prezentācija un atbilstoši prasībām novadīta audzināšanasstunda kursabiedriem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi izpildīti un noteiktajā laikā iesūtīti patstāvīgie darbi. Sekmīgi nokārtots darbs par kādu no personības teorijām, sagatavots izvērsts audzināšanas stundas plāns, prezentēta un kursabiedriem novadīta nodarbība.
Iskaites atzīme ir vidējais aritmētiskais starp patstāvīgajiem darbiem.

Pamatliteratūra

1.Amonašvili Š. Bērna kausā mirdz kultūras grauda iedīglis. Rīga, 2007. 53 lpp. 2. Geidžs N.L., Berliners D.C. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 662 lpp. 3. Goulmens D. Tava emocionālā inteliģence. Kāpēc tai mēdz būt lielāka nozīme nekā IQ. Rīga: Jumava, 2001. 462 lpp 4. Hofmanis K.D. Prezentācija un moderācija. Zvaigzne ABC, 2005. 128 lpp. 5. Karpova Ā. Personība. Teorijas un to rādītāji. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 6. Milts A. Saskarsmes ētika. Rīga: Zvaigzna ABC, 2004. 155 lpp. 7. Reņģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.

Papildliteratūra

1.Armstrong M., Stephens T. A Handbook of Management and Leadership. Kogan Page, 2005. 242 p. 2. Carey K., Goodman G. Critical Multicultural Conversations. Cresskill. New Jersey: Hampton Press, 2004. 278 p 3.Čehlova Z. Izziņas aktivitāte mācībās. Rīga: RaKa, 2002. 136 lpp. 4. Čehlova Z., Grinpauks Z. Skolēnu integratīvo prasmju veidošanās. Rīga: RaKa, 2003. 113 lpp. 5. Doman G., Doman J. How to multiply your babies intelligence. New York: Garden City Park, 1994. 238 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Baltic Journal of Psychology. ISSN 1407-768X. 3. Mūžizglītības memorands. Eiropas komisijas darba dokuments [tiešsaiste] [skatīts 24.11.2018.]. Pieejams:https://www.tip.edu.lv/media/files/Muzizglitibas_memorands.pdf 4. Journal of Teacher Education and Training. Fakulty of Pwdagogy and Psychology Daugavpils University. ISSN‎: ‎0022-4871 (print); 1552-7816 (web).

Piezīmes

Izvēles kurss TF 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas „Profesionālās izglītības skolotājs” studentiem.