Kursa kods Psih2030

Kredītpunkti 2

Sociālā psiholoģija

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareSociālā psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Regīna Baltušīte

Dr. paed.

author

Anita Vecgrāve

Dr. psych.

Kursa anotācija

Studenti apgūst sociālās psiholoģijas vēsturi, pieejas un teorijas, sociālās psiholoģijas metodes, Es koncepciju, sociālo percepciju, personības statusus un lomas, sociālās normas, attieksmes. Studenti paplašina savas zināšanas par sociālām sistēmām un sociālo vidi, sociālām grupām, agresiju, verbālo un neverbālo saskarsmi un komunikāciju, mijiedarbību pedagoģiskās saskarsmes situācijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par sociālās psiholoģijas pamatjēdzieniem un galvenajām teorijām. Priekšstats par personības un sociālās vides mijiedarbības likumsakarībām un saskarsmes procesu, izpratne par nozīmīgāko sociālās psiholoģijas koncepciju izmantošanu sociālās uzvedības analīzē.
• Prasmes – lietot un pārbaudīt iegūtās zināšanas praksē, profesionālajā un personīgajā jomās, darbojoties sociālajā vidē.
• Kompetence - spēja atpazīt sociāli psiholoģiskās parādības ikdienas situācijās, analizēt to cēloņus un iespējamās sekas; patstāvīgi novērtēt efektīvas sociālās mijiedarbības veicinošos un traucējošos faktorus un izvēlēties optimālu sociāli psiholoģiskās problēmas risinājumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Sociālās psiholoģijas vēsture, pieejas un teorijas.
2 Sociālās psiholoģijas metodes.
3 Es koncepcija.
4 Sociālā percepcija.
5 Personības statusi un lomas.
6 Sociālās normas.
7 Attieksmes.
8 Sociālās sistēmas un sociālā vide.
9 Agresija.
10 Saskarsmes un komunikācijas jēdziens un funkcijas.
11 Sociālā percepcija (sociālā uztvere).
12 Verbālā saskarsme, komunikācija.
13 Neverbālā saskarsme (komunikācija).
14 Mijiedarbība pedagoģiskās saskarsmes situācijās.
15 Līderības izpratne mūsdienu psiholoģijā.
16 Karjeras veidošanas sociālie aspekti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. pārbaudes darbs – par sociālās psiholoģijas vēsturi (20%), 2 pārbaudes darbs par personības teorijām (20%), situāciju apraksts (20%), prezentācija „Veiksmīga skolotāja karjera” (20%), prezentācija „Nākotnes skola” (20%). Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Beck D., Covan C. Spiral Dynamics: Mastering Values, Leadership and Change. Business&Economics, 2005. 362 p.
2. Drukers P. Efektīvs vadītājs. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2011. 224 lpp.
3. Kassin S., Fein S., Markus H.R. Social Psychology. Wadsworth, Cengage Learning, 2010. 222 p.
4. Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. Rīga: Izglītības soļi, 2002. 340 lpp.

Papildliteratūra

1. Enkelmanis N. Harisma, personības profesionāli un personiski panākumi. Rīga: Madris, 2008. 182 lpp. Nav LLU FB.
2. Melbārde I. Es vienmēr zinu, ko vēlos. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 154 lpp.
3. Pachter B. When the little things count. Cambridge, MA: Da Capo Press, 2006. 169 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Personality and Social Psychology. [tiešsaiste]. ISSN 0022-3514 (print). ISSN 1939-1293 (online). [skatīts 31.05.2013.]. Pieejams EBSCO datubāzēs

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmās „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās un 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā ”Profesionālās izglītības skolotājs”.