Kursa kods Psih2029

Kredītpunkti 2

Attīstības psiholoģija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
PsiholoģijaAttīstības psiholoģija32161621/05/2013Izglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Regīna Baltušīte

Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds

Priekšzināšanas

Psih2019, Vispārīgā psiholoģija

Papildliteratūra

1. Čapmens G. 5 mīlestības valodas pusaudzim. Rīga: Zvaigzne ABC, 2017. 2. Frīls D., Frīla L. Pieaugušie bērni: disfunkcionālo ģimeņu noslēpumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016. 3. Irbe A., Lindenberga S. Bērns runāt mācās ģimenē. Rīga: RaKa, 2014. 4. Pērvisa K., Kross D., u.c. Bērns jaunā ģimenē. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018. 5. Svence G. Dzīvesspēka kategorija pozitīvās psiholoģijas skatījumā. Rīga: Zinātne, 2015. 6. Zuili R. Kā izprast mūsu bērnu emocijas vecumā no 0-10 gadiem. Rīga: Liegra, 2018.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Child-Computer Interaction. ISSN: 2212-8689 2. Emotion, Space and Society. ISSN: 1755-4586 3. Trends in Neuroscience and Education. ISSN: 2211-9493

Piezīmes

Obligātais TF profesionālā bakalaura studiju programmā “Mājas vide izglītībā” nepilna laika studijās, 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā ”Profesionālās izglītības skolotājs”.

Kursa anotācija

Kursā studenti gūst zināšanas par cilvēka attīstības procesiem, to pētīšanas metodēm. Studiju kursā tiek analizētas cilvēka attīstības jomas, bioloģisko un sociālo attīstības procesu mijiedarbība ontoģenēzē dažādu psiholoģijas skolu interpretācijā. Tiek apgūtas zināšanas par cilvēka dzīves cikliem, uzsverot fiziskās, kognitīvās un sociālās attīstības mijiedarbības specifiku katrā konkrētā vecumposmā. Tiek gūtas padziļinātas zināšanas par veiksmīgas pedagoģiskās un psiholoģiskās attīstības nosacījumiem agrīnajā bērnībā, pirmsskolas vecumā, sākumskolas periodā, pusaudžu un pieaugušo vecumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par cilvēka attīstības interpretāciju dažādu psiholoģijas skolu skatījumā un par cilvēka attīstību ietekmējošiem faktoriem konkrētos vecumposmos – kontroldarbs, mājas darbi, praktiskie darbi.
Prasmes - izvērtēt cilvēka attīstību ietekmējošos faktorus dažādos vecumposmos un izmantot to konkrēta vecumposma holistiskajā raksturojumā - praktiskie darbi.
Kompetence - spēja izmantot zināšanas un prasmes par cilvēka attīstību un to ietekmējošajiem faktoriem bakalaura darbā un apzinās mūžizglītības nozīmi pedagoga profesionālajā darbībā - praktiskie darbi, mājas darbi.

Kursa plāns

1. Attīstības psiholoģijas vēsture un metodes.
2. Attīstības bioloģiskie pamati.
3. Attīstības konteksts.
4. Cilvēka attīstības teorijas.
5. Zīdainis – prenatālā un postnatālā attīstība.
6. Zīdaiņa uztveres attīstība.
7. Fiziskā, emocionālā un kognitīvā attīstība agrīnā bērnībā.
8. Agrīnā bērnība: simboliskā reprezentācija rotaļas un zīmējumos.
9. Sociālā, personības un kognitīvā attīstība pirmsskolas vecumā.
10. Pirmsskolas vecums: gatavība skolas gaitu uzsākšanai.
11. Sākumskolas vecums - sociālā, personības un kognitīvā attīstība.
12. Sociālā, personības un kognitīvā attīstība pusaudžu un jauniešu vecumposmos.
13. Pieaugušo attīstības teorijas.
14. Pieaugušā attīstības stadijas: agrīnais briedums, vidējais briedums, vēlīnais briedums.
15. Attīstības psihopatoloģijas.
16. Dzīves krīze – draudi vai iespēja.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

90 % nodarbību apmeklējums, sekmīgi novērtēts kontroldarbs, 4 patstāvīgie darbi un praktiskie uzdevumi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1 patstāvīgais darbs – attīstības psiholoģijas terminu skaidrojums (50 termini). 2 patstāvīgais darbs – viena vecumposma raksturojums; 3 patstāvīgais darbs – vienas personības kvalitātes attīstība mūža garumā; 4 patstāvīgais darbs – recenzija par vienu grāmatu. Darbus iesniedz elektroniski.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no kontroldarba, praktisko darbu un četru patstāvīgo darbu kumulatīvā vērtējuma. Kontroldarbs tiek vērtēts ar sekmīgu atzīmi, ja pareizi atbildēts vismaz 50% jautājumu.
Patstāvīgo un praktisko darbu vērtēšana notiek atbilstoši tajos noteiktajiem kritērijiem.
Ieskaites atzīme ir vidējais aritmētiskais starp kontroldarba un četru patstāvīgo darbu atzīmēm un praktisko darbu vērtējumiem.

Pamatliteratūra

1. Ēriksons Ē. Identitāte: jaunība un krīze. Rīga: Jumava, 1998. 2. Lally M., Valentine–French S. Lifespan Development: A Psychological Perspective. USA: San Francisco, 2017. Pieejams: https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/540 3. Shaffer D.R., Kipp K. Developmental Psychology: Childhood and Adolescence. 8th Edition. Wadsworth Cengage Learning, 2010. 4. Svence G. Pieaugušo psiholoģija. Rīga: RaKa, 2003. 5. Болотова А.К., Молчанова О.Н. Психология развития и возрастная психология. Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. 6. Психология человека от рождения до смерти Под редакцией А.А.Реана. Москва: АСТ, 2015.