Kursa kods Psih2019

Kredītpunkti 2

Vispārīgā psiholoģija

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareVispārīgā psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.05.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Regīna Baltušīte

Dr. paed.

author doc.

Anita Vecgrāve

Dr. psych.

Kursa anotācija

Studenti apgūst psiholoģijas zinātnes vēsturi, būtību un struktūru, psiholoģijas skolas, pētnieciskās metodes psiholoģijā, cilvēka CNS uzbūvi un lomu psihes darbībā, psihes struktūru, psihiskos procesus un stāvokļus - sajūtas, uztveri, uzmanību, atmiņu, domāšanu un runu, iztēli. Attīsta savas zināšanas par inteliģenci un tās mērīšanu, spējām un kreativitāti, personības emocionālo, gribas un motivācijas sfērām, personības teorijām, temperamentu un raksturu, Es koncepciju un stresa vadīšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - izpratne par mūsdienu psiholoģijas galvenajām pētniecības un izmantošanas jomām; vispārīgās psiholoģijas pamatjēdzieniem un terminiem; vispārīgās psiholoģijas pamatprincipiem un galvenajām likumībām; klasiskās un mūsdienu psiholoģijas virzieniem un skolām; saviem psihiskajiem resursiem.
• Prasmes - izmantot iegūtās psiholoģijas zināšanas profesionālās darbības jomā, personisko problēmu risināšanā; darboties grupā; atšķirt psiholoģiskos tekstus no nepsiholoģiskajiem; patstāvīgi izvēlēties un izmantot literatūru, kas nepieciešama psiholoģijas studiju turpināšanai.
• Kompetence – spēj zinātniski pamatot personīgo pozīciju, analizējot psiholoģiskos faktus, kritiski strādāt ar literatūru, integrēt psiholoģijas atziņas savas profesionālās darbības jomā un pašattīstībā. Spēj zināšanas izmantot pedagoģiskajā praksē un bakalaura darba izstrādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Psiholoģijas zinātnes vēsture, būtība un struktūra.
2 Pētniecības metodes psiholoģijā.
3 Cilvēka centrālās nervu sistēmas ( CNS ) uzbūve un loma psihes darbībā.
4 Psihes struktūra.
5 Psiholoģijas nozares.
6 Izziņas psihiskie procesi (sajūtas, uztvere).
7 Izziņas psihiskie procesi (uzmanība).
8 Izziņas psihiskie procesi (atmiņa).
9 Domāšana un runa. Domāšanas jēdziena satura izmaiņas.
10 Iztēle un radošums.
11 Jūtas un emocijas. Emocionālā inteliģence.
12 Motivācija un griba.Sistēmiskā motivācijas teorija.
13 Personība. Personības tanscendence.
14 Bioloģiskais un sociālais personībā.Raksturs un temperaments.
15 Intelekts.
16 Sirds prāts (garīgais intelekts).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1 pārbaudes darbs – psiholoģijas vēsture (15%); 2 pārbaudes darbs – personības izziņas sfēra (15%); 3 pārbaudes darbs – emocionālā un gribas sfēra (15%); 4 pārbaudes darbs – personības motivācijas sfēra (15%); Eksāmens – viens jautājums (elektroniski un prezentācija) (40%).

Pamatliteratūra

1. Borns L.E., Ruso N.F. Psiholoģija, 1 - 4 daļas. Rīga: RaKa, 2000.
2. Hunter W.S. General Psychology. [Whitefish, MT: Kessinger Publishing, 2010]. 351 p.
3. Ņikiforovs O. Psiholoģija - pedagogam. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 368 lpp. Ir LLU FB ~ 50 eks.
4. Džonstone D. Ceļvedis psiholoģijā. Rīga: Dienas grāmata, 2006. 491 lpp.

Papildliteratūra

1. Reņge V. Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. Rīga: Zvaigzne ABC,1999. 174 lpp.
2. Svence G. Ievads Latvijas psiholoģijas vēsturē. Rīga: RaKa, 2009. 226 lpp.
3. Vedins I. Mācīšanas māksla. Rīga: Avots, 2011. 360 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Review of General Psychology. [tiešsaiste]. ISSN 1089-2680 (print). ISSN 1939-1552 (online). [skatīts 31.05.2013.]. Pieejams EBSCO datubāzēs
2. Psiholoģijas pasaule. Rīga : Daro Cēsis, 2003- ISSN 1691-0435. Ir LLU FB (līdz 31.12.2006.)
3. Psiholoģija Mums. Starpnozaru žurnāls. Rīga : Juristu Ģilde. ISSN 1691-0982.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmās „Mājas vide izglītībā” un 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā ”Profesionālās izglītības skolotājs” pilna un nepilna laika studijās.