Kursa kods Psih2015

Kredītpunkti 2

Saskarsmes psiholoģija

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareSociālā psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums22.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ināra Leikuma

Mg. psych.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis - attīstīt saskarsmes verbālās un neverbālās iemaņas, kontrolēt un vadīt savu un saskarsmes partneru rīcību. Īpaša vērība apmācībā tiek pievērsta praktiskiem vingrinājumiem un treniņiem

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par saskarsmi kā indivīdu mijiedarbības formu un tās lomu pozitīvu attiecību veidošanā starp indivīdiem un grupām.
Prasmes izvērtēt starppersonu un lietišķās saskarsmes norisi un tās pilnveidošanas iespējas.
Kompetences - īstenot kvalitatīvas un profesionālas starppersonu attiecības.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Saskarsmes psiholoģijas priekšmets, tās vieta sociālajā psiholoģijā.
2 Saskarsmes psiholoģijas metodes.
3 Saskarsme un komunikācija.
4 Es koncepcija.
5 Transakciju analīze.
6 Neverbālā komunikācija.
7 Verbālā komunikācija.
8 Psiholoģiskās barjeras saskarsmē.
9 Klausīšanās prasme.
10 Geštalts.
11 Lietišķā saskarsme
12 Pašapziņa, dzīves pozīcija, imidžs saskarsmē.
13 Konflikti, to risināšana.
14 Konflikti, to risināšana.
15 Patstāvīgo darbu prezentācija.
16 Patstāvīgo darbu prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums - 10%, praktisko darbu rezultāti - 30%, patstāvīgā darba rezultāti - 30%, eksāmens -30%.

Pamatliteratūra

1. Omarova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Rīga: Kamene, 1996., 130 lpp.
2. Omarova S. Cilvēks dzīvo grupā. Rīga: Kamene, 2002., 234 lpp.
3. Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. Rīga: Izglītības soļi 2002., 340 lpp.
4. Edeirs Dž. Efektīva komunikācija. Rīga: Asja, 1999., 259 lpp.

Papildliteratūra

1. Практикум по социальной психологии / [под ред. И. С. Клециной]. Санкт-Петербург: Питер, 2008., 255 с. Серия "Практикум". ISBN 9785911808365.
2. Ли Д. Практика группового тренинга. Санкт-Петербург: Питер, 2000., 224 c.
3. Социальная психология : хрестоматия / сост.: Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. Москва : Аспект Пресс, 2000., 475 c. ISBN 5756702369.
4. Psiholoģijas vārdnīca. Rīga: Mācību grāmata. 1999., 157 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. "Psiholoģijas pasaule" Izd. DARO Cēsis, ISSN 1691-0435.
2. "Psiholoģija mums" Izd. HROPT , ISSN 1691-0982.
3. Вопросы психологии : научный журнал. Москва : Вопросы психологии, 1955 - ISSN 0042-8841.
4. "Saskarsme", SIA Vērtums ISSN 1407-7620.

Piezīmes

Obligāts SZF profesionālajām bakalaura studiju programmām „Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” un „Sabiedrības pārvalde” pilna un nepilna laika studijās.