Kursa kods Psih2007

Kredītpunkti 4

Sociālā psiholoģija

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareSociālā psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums27.03.2012

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Larisa Brokāne

Dr. psych.

Kursa anotācija

Studiju kurss domāts bakalauru akadēmiskas programmas apgūšanai sociālā psiholoģijā. Iepazīstināt studentus ar sociālās psiholoģijas vēsturi, tās vietu psiholoģisko zināšanu sistēmā un teorijām, kā arī apgūt praktiskās zināšanas un iemaņas sociālās psiholoģijas jomā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: spēj demonstrēt zināšanas sociālā psiholoģijā, par svarīgākiem jēdzieniem un likumsakarībām, kritiski izvērtēt, analizēt un salīdzināt dažādas psiholoģijas teorijas.
• Prasmes: spēj formulēt un raksturot informāciju, kā arī pielietot efektīvas problēmu risināšanas stratēģijas sociāli psiholoģisku problēmu risināšanā.
• Kompetence: spēj izprast un analizēt informāciju par sociālās psiholoģijas principiem un attīstības tendencēm un pielietot iegūtās zināšanas praksē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Sociālās psiholoģijas vieta psiholoģijas zinātnes sistēmā.
2 Sociālās psiholoģijas vēsturiskā attīstība un tās perspektīvas.
3 Sociālās psiholoģijas skolas un virzieni.
4 Sociālās psiholoģijas zinātniskās koncepcijas un teorijas.
5 Personības sociālā psiholoģija.
6 Personības socializācijas teorijas.
7 Personības sociālā uzvedība un sociālās apziņas koncepcijas.
8 Personības statusi un lomas.
9 Grupu sociālā psiholoģija.
10 .Grupu tipoloģija un dinamiskie procesi grupā.
11 Pūļa un masu psiholoģija.
12 Organizāciju psiholoģija.
13 Vadība un līderība.
14 Lēmumu pieņemšana un konflikti grupā.
15 Sabiedrisko attiecību psiholoģija.
16 Praktiskā sociālā psiholoģija un modernās sociālās tehnoloģijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pamatprasības tiek noteiktas pirmajā studiju kursa nodarbībā: piedalīšanās semināros, praktisku darbu izpildīšana veiksmīga pārbaudes testu nokārtošana un raksta satura izvērtēšana un prezentācija. Ieskaites ar atzīmi vērtējums ir atkarīgs no kumulatīvā vērtējuma: 2 testi – 40 punkti ; Individuālais darbs – 20 punkti; Praktiskais darbs – 20 punkti; Zinātniskais raksts - 20 punkti.10 punkti veido ieskaites 1 balli. Testus var rakstīt tikai norādītā laikā.

Pamatliteratūra

1. Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. Rīga: Izglītības soļi, 2002. 340 lpp. lSBN 9984-712-33-8
2. Reņģe V. Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 180 lpp. ISBN 9984-22-536-4
3. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā :(sociālā psiholoģija). Rīga: Kamene, 2001. 171 lpp. ISBN 9984-90564-0
4. Karpova Ā. Personības teorijas un to radītāji. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 223 lpp. SBN 9984-04-930-2

Papildliteratūra

1. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku :(saskarsmes psiholoģija). Rīga: Kamene, 2009. 136 lpp. ISBN 9984-90560-8
2. Reņģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģija. personības psiholoģiskās teorijas. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 175 lpp. ISBN 9984-17-114-0
3. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: RAKA, 2003. 200 lpp. ISBN 9984-15-486-2

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas psiholoģijas žurnāls. LU Akadēmiskais apgāds. ISSN 1407-768X
2. Latvijas universitātes raksti, Psiholoģija. ISSN 1407-2157,ISBN 978-9984-45-320-0
3. The Journal of Social Psychology. Published by: Psychology Press. ISSN: 0022-4545

Piezīmes

Obligātais studiju kurss SZF bakalaura programmas „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” pilna un nepilna laika studijās.