Kursa kods Psih1014

Kredītpunkti 2

Organizāciju psiholoģija un vadībzinības

Zinātnes nozarePsiholoģija

Zinātnes apakšnozareSociālā psiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Vizma Slava

Mg. paed.

author asoc. prof. (Emeritus)

Jānis Ābele

Dr. agr.

Kursa anotācija

Studiju kursā ir integrētas Organizāciju psiholoģijas un vadībzinību teorētiskas un praktiskas nostādnes par dažādiem organizācijas darbības un vadīšanas principiem un pilnveides iespējām, kā arī par starppersonu attiecībām organizācijā. Kursā tiek analizēta vadītāja loma vadības procesos, grupu un komandu veidošanas psiholoģiskie aspekti, komunikācija organizācijā, darbinieku motivācija organizācijas darba efektivitātes paaugstināšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: spēj izskaidrot organizācijas psiholoģijas un vadīšanas pamatjēdzienus, raksturot organizācijas vadīšanas funkcijas un principus; identificēt organizāciju ietekmējošos faktorus, definēt efektīvu komunikāciju organizācijā, raksturot konfliktus un to risināšanas taktikas, izprot komandas veidošanas principus.
• Prasmes izprast ārpus un iekšpus organizācijas notiekošos procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām. Prasmes strādāt komandā/grupā un individuāli. Efektīvi plānot un organizēt savu darbu.
• Kompetence - risināt problēmas, pieņemt lēmumus un prognozēt attīstību dažādās organizācijas darbības situācijās.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Organizācijas jēdziens, struktūra, tipi. Organizācijas funkcionēšanas likumsakarības.
2 Organizācijas iekšējā un ārējā vide. SVID analīze.
3 Vadībzinību, menedžmenta būtība. Vadīšanas process.
4 Vadīšanas procesa struktūra un funkcijas.
5 Vadītāji, menedžeri. Vadītāju tipu raksturojums.
6 Līderība. Līderības teorijas. Autoritāte, tās veidi.
7 Indivīds organizācijā. Indivīdu tipu psiholoģiskie raksturojumi.
8 Psiholoģiskais klimats organizācijā un tā optimizēšana.
9 Komunikācija organizācijā.Cilvēku savstarpējās uztveres un sapratnes mehānismi.
10 Konflikti organizācijā un to risināšanas taktikas un stratēģijas.
11 Problēmas būtība, tipi. Risināšanas process.
12 Lēmums, tipi. Raciomālais lēmuma pieņemšanas process. Lēmuma pieņemšana mūsdienās.
13 Organizācija kā grupa. Grupu tipi. Grupu raksturojošie psiholoģiskie procesi un sociālās parādības.
14 Komanda, efektīvas komandas veidošana.
15 Motivēšanas, stimulēšanas būtība. To nozīme vadīšanas procesā.
16 Organizāciju kultūra, to veidojošie elementi. Organizāciju kultūras pilnveidošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Aktīva dalība semināros, testi un situāciju analīze. Sagatavots un prezentēts patstāvīgais darbs par izvēlētu tematu, iegūts sekmīgs vērtējums kontroldarbos. Kādas organizācijas SVID analīze. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.
2. Praude V.. Menedžments. Rīga: Burtene, 2012. 1.grāmata: 496 lpp.; 2.grāmata: 306 lpp.
3. Jex S.M., Britt T.W. Organizational Psychology: A Scientist-Practitioner Approach. Wiley, 2008. 648 p.
4. Ārmstrongs M. Kā kļūt par izcilu menedžeri. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 344 lpp.

Papildliteratūra

1. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: RaKa, 2003. 200 lpp.
2. Harward Business Review. 10 Must Reads on Leadership. Harward: Business Review Press, 2011. 284 p.
3. Ruperte I. Uzņēmuma vadīšana: īsi par galveno teorijā un praksē. Rīga: Jumava, 2010. 197 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Biznesa Psiholoģija. Ikšķile: Saules Bite. 2006-. ISSN 1691-3183.
2. Journal of Organizational Behavior. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0894-3796. ISSN (electronic): 1099-1379.
3. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde".