Kursa kods Psih1013

Kredītpunkti 1.50

Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija II

Zinātnes nozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Psiholoģija2416816/04/2014Izglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Vilnis Tomsons

pedagoģijas maģistrs

Piezīmes

Obl. kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna" pilna laika studentiem.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti pilnveido zināšanas un prasmes par psiholoģijas zināšanu izmantošanu savā profesijā un darbā ar cilvēkiem. Studenti pilnveido refleksijas spējas, labāk iepazīst sevi un studiju biedrus. Izpildot dažādus uzdevumus un vingrinājumus stiprina savu pašapziņu un ticību saviem spēkiem. Izvērtē savas personības īpašības un psihiskos resursus karjeras veidošanai, profesionālai pilnveidei, kā arī veido un attīsta savu sociālo kompetenci, apgūstot vadīšanas, saskarsmes un konflikta risināšanas prasmes. Kursa ietvaros studenti pilnveido uzstāšanās prasmi.

Rezultāti

Kursa studiju noslēgumā students:
• labāk pārzinās savas mācīšanās īpatnības, zinās publiskas uzstāšanās galvenos pamatprincipus, būs guvis priekšstatu par darbu mazajā grupā risinot problēmu ar un bez laika ierobežojuma, būs labāk iepazinis sevi un studiju biedrus, būs guvis priekšstatu par dažiem komunikācijas modeļiem un iespējām kā izvairīties no apkārtējo psiholoģiskajām manipulācijām;
• pratīs patstāvīgi formulēt prioritātes un plānot laiku, patstāvīgi sagatavot vienkāršu publisku uzstāšanos, pārliecinošāk iesaistīties grupas darbā, pratīs saprotamāk un pārliecinošāk runāt ar klientiem;
• spēs patstāvīgi risināt problēmsituācijas ar kolēģiem un klientiem, organizēt savu mācīšanos, izmantojot, piem., savu mācīšanās stilu un pretenziju līmeni, nodarbību laikā būs publiski uzstājies studiju biedru priekšā, būs sagatavojis patstāvīgo darbu par studiju kursa ietvaros izpildītajiem uzdevumiem, ar secinājumiem par atziņu izmantošanu profesijā un ikdienā.

Kursa plāns

1 Lekcija: Studiju kurss un tā studijas. / Prakt. darbi: Studiju kurss un tā studijas.
2 L: Publiskas uzstāšanās principi, tās sagatavošana. / PD: Studiju kurss un tā studijas.
3 L: Mācīšanās. Mūžizglītība. / PD: Iepazīšanās. Studentu vizītkartes. Secinājumi par mācīšanās stilu.
4 L: Pretenziju līmenis. / PD: Iepazīšanās. Studentu vizītkartes. Secinājumi par mācīšanās stilu.
5 L: Plānotais īsais kontroldarbs. Personības izpētes divas pieejas. / PD: Lušēra krāsu izvēle.
6 L: Saskarsmes situācijas no veterinārmedicīnas ikdienas (analīze, risinājumi). / PD: Lušēra krāsu izvēle.
7 L: Saskarsmes regulēšanas paņēmieni. /PD: Lušēra krāsu izvēle.
8 L: Konfliktu risināšanas stratēģijas. Attieksme pret konfliktu. / PD: Lušēra krāsu izvēle.
9 L: Empātija. Debates konferencē "Ar, par un ap Biezpienmaizi". / PD: Laika plānošana. Prioritātes. Slinkums.
10 L: F.Schulz von Thun komunikācijas modelis. Atgriezeniskā saite./ PD: Laika plānošana. Prioritātes. Slinkums.
11 L: Verbālā saskarsme. Psiholoģiskās manipulācijas. Konteksts. / PD: Uzdevums grupai, lomas, analīze.
12 L: Situācijas no vet.med. ikdienas (analīze, risinājumi ar vetārstu piedalīšanos)./ PD: Uzdevums grupai, lomas, analīze.
13 L: Kontroldarbs. Mazās grupas. Sociālās lomas. / PD: Katra studenta uzstāšanās par refleksijas darbu.
14 L: Problēmu risināšana. / PD: Katra studenta uzstāšanās par refleksijas darbu.
15 L: Grupu ziņojumi par darbu grupās ārpus nodarbībām. / PD: Apkopojums par PD paveikto semestra laikā.
16 L/ PD: Apkopojums par semestra laikā padarīto.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt iesniegtam patstāvīgajam darbam, uzrakstītiem abiem kontroldarbiem. Gala novērtējums studiju kursā veidojas no kontroldarbos, patstāvīgajos darbos un par nodarbību apmeklējumu saņemto punktu skaita. Kopējais punktu skaits vērtējuma 8 (ļoti labi) iegūšanai - 24, t.sk. kontroldarbos - līdz 12 p. (50%), patstāvīgais darbs - līdz 8 p (33,3%). un nodarbību apmeklējums - līdz 4 p. (16,7%). Ir iespējams iegūt papildpunktus, izpildot vienu vai vairākus no papildus patstāvīgajiem uzdevumiem. Noslēdzot kursa studijas, punktus summē un visus studentus ranžē pēc katra iegūto punktu summas. Ranžētajai rindai piekārto 10 ballu skalas vērtējumus. Kopā ar papildus iegūtajiem punktiem pārsniedzot 24 punktus, studentam ir iespēja pretendēt vērtējumiem 9 (teicami) un 10 (izcili). Kursa noslēguma pārbaudījums - ieskaite ar atzīmi.

Mācību pamatliteratūra

1. Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā: sociālā psiholoģija. Rīga: Kamene, 2006. 234 lpp.
2. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku: saskarsmes psiholoģija. Rīga: Kamene, 2006. 130 lpp.
3. Čehlova Z. Izziņas aktivitāte mācībās. Rīga: RaKa, 2002. 136 lpp.
4. Reņģe V. Psiholoģija: Savstarpējo attiecību psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 116 lpp.

Papildliteratūra

1. Kozlovs N. Saskarsmes māksla. Rīga: Jumava, 2008. 341 lpp.
2. Sarunu un konfliktu risināšana. Tulk. no angļu val. Rīga:Lietišķās informācijas dienests, 2007. 184 lpp. Grāmatu sērija "Harvard business review on".
3. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. Rīga: RaKa, 2003. 200 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Psiholoģijas Pasaule: žurnāls personībām, kas ciena sevi un citus. Rīga :Daro Cēsis, SIA. 2003- . ISSN 1691-0435
2. Psiholoģija Mums: starpnozaru žurnāls. Rīga: Juristu Ģilde, 2003- . ISSN 1691-0982