Kursa kods Psih1012

Kredītpunkti 1

Psiholoģija

Zinātnes nozarePsiholoģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Regīna Baltušīte

Dr. paed.

author doc.

Anita Vecgrāve

Dr. psych.

Kursa anotācija

Kursa darbā studenti attīsta pētnieciskās prasmes, mācās izvirzīt pētījuma hipotēzi – formulēt problēmu, darba mērķi, uzdevumus, izmantot piemērotākās darba metodes. Mācās analizēt zinātnisko literatūru, plānot un realizēt empīrisko pētījumu, apstrādāt, sistematizēt iegūtos datus, noformulēt secinājumus, veidot atsauces un prezentēt savu darbu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par pētnieciskā darba struktūru, pētījuma metodēm, teorētisko un empīrisko pētījumu. Prasmes – analizēt zinātnisko literatūru, plānot un realizēt empīrisko pētījumu, apstrādāt, sistematizēt iegūtos datus, noformulēt secinājumus, veidot atsauces un prezentēt savu darbu. Kompetences - tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes zinātniski pētnieciskā darba izstrādei un prezentēšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vispārīgās prasības zinātniski pētnieciskā darba izstrādei.
2 Zinātniskā aparāta izveidošana – temata izvēle, apstiprināšana.
3 Darbs ar zinātnisko literatūru, tās analīze, sistematizēšana.
4 Empīriskā pētījuma plānošana, pētījuma metodes, iegūto datu apstrāde.
5 Secinājumu un priekšlikumu veidošana.
6 Izmantoto literatūras avotu saraksta sastādīšana
7 Darba noformēšana, pielikumu veidošana.
8 Pašnovērtēšana, darba prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa darbs – 80%, darba prezentācija – 20%.

Pamatliteratūra

1. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: RaKa, 2004. 178 lpp.
2. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos: 1.grāmata. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2002. 236 lpp.
3. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos: 2.grāmata. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2002. 422 lpp.
4. Ņikiforovs O. Psiholoģija - pedagogam. Rīga: Izglītības soļi, 2007. 368 lpp.

Papildliteratūra

1. Borns L.E., Ruso N.F., 2001. Psiholoģija, 1 - 4 daļas. Rīga: RaKa, 2001. 234 lpp.
2. Hunter W.S. General Psychology. BiblioLife, 2009. 368 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Psiholoģijas Pasaule ISBN 978 - 9984 - 9616 - 2 -1Rīga : Daro Cēsis, 2003- ISSN 1691-0435. Ir LLU FB (līdz 31.12.2010.)
2. Psiholoģija Mums ISBN 978 - 9984 - 14 - 435 : starpnozaru žurnāls. Rīga : Juristu Ģilde, 2003- . ISSN 1691-0982.
3. Psychological Methods. [tiešsaiste]. American Psychological Association (APA) Print ISSN: 1082-989X Online ISSN 1939 - 1463 [skatīts 17.06.2011.]. Pieejams: http://www.apa.org/pubs/journals/met/index.aspx

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mājas vide izglītībā” pilna un nepilna laika studijās.